www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Rok 1914. Jaka Polska, jaki świat?

34,99 

ISBN: 978-83-7865-412-4
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 350
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Rok 1914. Jaka Polska, jaki świat?

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Iwona Sakowicz-Tebinka (red.) 

 

Pierwsza wojna światowa nie tylko przemeblowała mapę polityczną Europy i świata, dała Polsce wolność, ale zmieniła stosunki społeczne oraz sposób widzenia świata. O tych przemianach w bardzo szerokim kontekście jest właśnie ten zbiór artykułów. Profesor Roman Wapiński, którego pamięci poświęcono tę publikację, zajmował się historią myśli politycznej, stanem świadomości narodowej. Zastanawiał się nad tym, co dla ludzi żyjących w poprzednich epokach znaczyło słowo: Polska, Polacy i jak zmieniały się te pojęcia. Autorzy artykułów mieli na uwadze ten sposób patrzenia na przeszłość.
Spis treści
Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Janusz ¯arnowski
Pokolenia historyków polskich po 1945 r. i ewolucja historiografii . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tadeusz Stegner
Profesora Romana Wapiñskiego refleksja nad Wielk¹ Wojn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zbigniew Opacki
Miêdzy nauk¹ a polityk¹. Wp³yw zaanga¿owania politycznego Romana Wapiñskiego
na twórczooeæ naukow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Eugeniusz Koko
Profesor Roman Wapiñski wobec przemian w Polsce od koñca lat 80. XX w. . . . . . . . . 61
Józef Borzyszkowski
Badania pomorzoznawcze Profesora Romana Wapiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Witold Wojdy³o
Biografistyka w badaniach naukowych Profesora Romana Wapiñskiego . . . . . . . . . . . . . 87
Rafa³ Stobiecki
Roman Wapiñski jako historyk idei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Magdalena Nowak
Próba spojrzenia na wybrane kategorie opisu oewiadomooeci narodowej w pracach
Romana Wapiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Antoni Kakareko
Naukowa warsztatowa spuoecizna rêkopioemienna Profesora Romana Wapiñskiego w zbiorach
Biblioteki Uniwersytetu Gdañskiego – charakterystyka ogólna i problemy badawcze . . . . . . . . 135
Andrzej Drzewiecki
Kilka refleksji na temat znaczenia Pomorza w polityce II Rzeczpospolitej pod wp³ywem
uwag Profesora Romana Wapiñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Marian Mroczko
Kwestia dostêpu do morza w polskiej myoeli politycznej XIX i XX w. (do 1939 r.) . . . . . 157
Teresa Kulak
Sojusz rosyjsko-francuski a sprawa niepodleg³ooeci Polski i pokoju europejskiego
w latach 1891–1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Roman Jurkowski
Polskie i rosyjskie echa tzw. azjatyckiej mowy Romana Dmowskiego w II Dumie
Pañstwowej 17(30) maja 1907 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Michalina Petelska
Antypolskie czy antywojenne? Wokó³ wyst¹pieñ Georga Brandesa w 1914 r. . . . . . . . . . 215
Urszula Jakubowska
Koniec wojny – nowe role. Lwów po 1918 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Ëåîí³ä Çàøê³ëüíÿê
³ç³ÿ Óêðà¿íè òà ¿¿ êîðäîí³â â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ì³æâîºííî¿ Ïîëüù³ . . . . . . . 247
£ukasz Chimiak
Z pokolenia prze³omu. Pochodzenie i wykszta³cenie Adama Tarnowskiego, pos³a
i ministra spraw zagranicznych rz¹du londyñskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Arkadiusz Janicki
Wielkie nadzieje i wielkie rozczarowania. Polacy z Inflant Polskich o przynale¿nooeci
pañstwowej tego obszaru w latach 1917–1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Micha³ Sempo³owicz
Odg³osy Wielkiej Wojny w Piotrogrodzie w oewietle wspomnieñ Ireny Trockiej-Klechniowskiej.
Przyczynek Ÿród³oznawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Piotr Koprowski
Europa w niektórych koncepcjach integracji Starego Kontynentu doby dwudziestolecia
miêdzywojennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Jacek Tebinka
Po³o¿enie geopolityczne Polski i jej sojusze po pierwszej wojnie oewiatowej . . . . . . . . . . . . 325
Tomasz Sikorski
„Nowy OEwiat”. „Utopia” spo³eczno-polityczna Mieczys³awa Micha³a Szawleskiego
(1887–1942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rok 1914. Jaka Polska, jaki świat?”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *