www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Regulacja automatyczna turbozespołów cieplnych

23,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-695-9

Wydanie: 3

Rok publikacji: 2017

Stron: 196

Opis

Regulacja automatyczna turbozespołów cieplnych

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Domachowski Zygfryd

 

 

Słowa kluczowe: turbozespoły cieplne, regulacja automatyczna

 

Opis:

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku budowa maszyn i oceanotechnika, specjalności wirnikowe maszyny przepływowe, a także kierunku energetyka. Ponadto może służyć pomocą inżynierom i pracownikom naukowym zainteresowanym regulacją automatyczną maszyn i urządzeń energetycznych oraz systemu elektroenergetycznego. Pięć pierwszych rozdziałów odnosi się do roli turbozespołów w regulacji automatycznej częstotliwości i mocy systemu elektroenergetycznego i wynikających stąd zadań ich układów regulacji automatycznej. Opisano rolę współdziałania między różnymi urządzeniami – turbozespołem i jego urządzeniami pomocniczymi, kotłem (wytwornicą pary), prądnicą, systemem elektroenergetycznym. Zwrócono uwagę na wpływ m.in. źródła energii pierwotnej na strukturę układu regulacji automatycznej turbozespołu oraz na rolę regulacji automatycznej w różnych fazach jego eksploatacji. Przed przystąpieniem do szczegółowych rozważań omówiono podstawy projektowania układu regulacji automatycznej turbozespołu. Rozdział szósty opisuje charakterystyki statyczne układu regulacji automatycznej turbozespołu, metody ich formułowania i kształtowania. Charakterystyki dynamiczne, w postaci modeli matematycznych, różnego typu turbin parowych i gazowych przedstawia rozdział siódmy. Rozdział ósmy odnosi się do metod projektowania wybranych elementów układu regulacji automatycznej turbozespołu. W rozdziale dziewiątym przedstawiono specyficzne aspekty regulacji automatycznej turbin cieplnych, stosowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych, jądrowych i geotermicznych; rozdział dziesiąty poświęcono turbinom gazowym, a rozdział jedenasty – układom kombinowanym gazowo-parowych. Rozdział dwunasty omawia regulację automatyczną turbozespołów okrętowych – parowych i gazowych. Rolę badań modelowych, symulacji, badań laboratoryjnych w projektowaniu i diagnostyce układów regulacji automatycznej turbozespołów opisuje rozdział trzynasty.

 

 

Spis treści
1. CHARAKTERYSTYKA ZMIENNYCHWARUNKÓW RUCHU,WIELKOCI CHARAKTERYSTYCZNE
PROCESU REGULACJI AUTOMATYCZNEJ TURBOZESPOŁU
2. WSPÓŁDZIAŁANIE UKŁADU REGULACJI AUTOMATYCZNEJ TURBOZESPOŁU
Z INNYMI UKŁADAMI REGULACJI I ZABEZPIECZEŃ
2.1. Praca samodzielna turbozespołu i współpraca turbozespołów w systemie elektroenergetycznym

2.1.1. System elektroenergetyczny wydzielony zasilany pojedynczym turbozespołem
2.1.2. System elektroenergetyczny wydzielony zasilany kilkoma turbozespołam
2.1.3. System elektroenergetyczny duej mocy
2.1.3.1. Praca podstawowa turbozespołu
2.1.3.2. Uczestnictwo turbozespołu w regulacji pierwotnej czstotliwoci systemu
elektroenergetycznego
2.1.3.3. Uczestnictwo turbozespołu w regulacji wtórnej czstotliwoci systemu
elektroenergetycznego
2.2. Wzajemne oddziaływanie układu regulacji turbozespołu i innych układów regulacji
2.2.1. Współdziałanie układu regulacji turbozespołu i kotła (wytwornicy pary)
2.2.1.1. Regulacja bloku z prowadzc turbin
2.2.1.2. Regulacja bloku z prowadzcym kotłem
2.2.1.3. Regulacja bloku z sygnałem wyprzedzajcym
2.2.1.4. Regulacja turbiny zasilanej z szybu geotermicznego
2.3. Współdziałanie układu regulacji automatycznej mocy czynnej/czstotliwości (regulacja
turbiny) i mocy biernej/napicia (regulacja prdnicy)
2.4. Współdziałanie układu regulacji turbozespołu z układami regulacji urzdzeń pomocniczych
2.5. Współdziałanie układu regulacji turbozespołu i układu zabezpieczeń
2.6. Literatura
3. WPŁYW ŹRÓDŁA ENERGII PIERWOTNEJ NA CHARAKTERYSTYKI UKŁADU REGULACJI
TURBOZESPOŁU
3.1. Turbozespoły w elektrowniach jądrowych
3.2. Turbozespoły w elektrowniach geotermicznych
3.3. Literatura
4. PODSTAWY PROJEKTOWANIA UKŁADU REGULACJI AUTOMATYCZNEJ TURBOZESPOŁU
4.1. Podstawowe zadania układu regulacji automatycznej turbozespołu
4.1.1. Charakterystyki statyczne układu regulacji automatycznej turbozespołu
4.1.2. Charakterystyki dynamiczne układu regulacji automatycznej turbozespołu
4.1.2.1. Stabilność
4.1.2.2. Odpowiedzi skokowe
4.1.2.3. Szybkie zamykanie zaworów regulacyjnych turbiny (fast valving)
4.1.2.4. Wraliwo
charakterystyk układu regulacji automatycznej turbozespołu
4.1.3. Rodzaj działania turbozespołu
4.1.4. Współdziałanie z innymi układami regulacji automatycznej
4.1.5. Prostota konstrukcyjna i technologiczna układu regulacji automatycznej turbozespołu
4.1.6. Zmczenie wytrzymałociowe materiałów
4.1.7. Niezawodność
działania układu regulacji automatycznej.
4.1.8. Bezpieczeństwo działania turbozespołu
4.1.9. Koszt ekonomiczny
4.2. Zasady projektowania układu regulacji automatycznej turbozespołu
4.2.1. Rola teorii sterowania w projektowaniu układu regulacji automatycznej turbozespołu
4.2.2. Rola symulacji komputerowej w projektowaniu układu regulacji automatycznej
turbozespołu
4.2.3. Rola bada dowiadczalnych w projektowaniu układu regulacji automatycznej
turbozespołu
4.3. Literatura
5. STEROWANIE MOCY TURBOZESPOŁU CIEPLNEGO A ZU YCIE ENERGII
5.1. Sterowanie optymalne ródłem zwikszenia sprawnoci energetycznej
5.2. Automatyzacja rozruchu (odstawiania) turbozespołu
5.3. Sterowanie czasowo optymalne mocy turbozespołu
5.4. Sterowanie ekstremalne mocy turbozespołu
5.5. Literatura
6. CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE UKŁADU REGULACJI AUTOMATYCZNEJ
TURBOZESPOŁU
6.1. Rozdział obcienia midzy współpracujce turbozespoły
6.2. Charakterystyka statyczna regulacji czstotliwoci turbozespołu w rozkładzie łańcuchowym
na charakterystyki składowe
6.2.1. Charakterystyka statyczna serwomotoru narzucona
6.2.1.1. Charakterystyka hSM=F4(hv) narzucona
6.2.1.2. Charakterystyka hSM=F4(hv) projektowana
6.2.2. Charakterystyka statyczna serwomotoru projektowana
6.3. Wykres poczwórny
6.3.1. Charakterystyka statyczna serwomotoru oraz charakterystyka – sygnał wyjciowy
serwomotoru/ sygnał wyjciowy zaworu regulacyjnego narzucone
6.3.2. Narzucone nieprofilowane zawory regulacyjne
6.4. Charakterystyki statyczne elementów składowych układu sterowania turbozespołu
6.4.1. Charakterystyka statyczna turbozespołu
6.4.2. Charakterystyki statyczne elementów regulatora turbozespołu
6.4.2.1. Miernik prdkoci ktowej wirnika turbozespołu
6.4.2.2. Przetwornik sygnału prdkoci ktowej wirnika turbozespołu
6.4.2.3. Wzmacniacz sygnału regulacyjnego
6.4.2.4. Serwomotor zaworów regulacyjnych turbiny
6.4.3. Linearyzacja charakterystyki statycznej regulatora turbozespołu
6.4.4. Wraliwość
charakterystyki statycznej regulatora na zmiany parametrów konstrukcyjnych
6.5. Literatura
7. CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE UKŁADU REGULACJI AUTOMATYCZNEJ
TURBOZESPOŁU
7.1. Model matematyczny turbiny parowej
7.1.1. Turbina kondensacyjna z przegrzewem wtórnym
7.1.1.1. Przegrzewacz wtórny
7.1.1.2. Schemat blokowy turbiny parowej kondensacyjnej z przegrzewem
wtórnym
7.1.1.3. Przykłady modelu (w postaci transmitancji) turbiny kondensacyjnej
z przegrzewem wtórnym
7.1.2. Turbina kondensacyjna bez przegrzewu wtórnego
7.1.3. Turbina przeciwprna
7.1.4. Turbina upustowo-kondensacyjna
7.1.5. Turbina upustowo-przeciwprna
7.1.6. Model przestrzeni szkodliwej w turbinie parowej
7.2. Model matematyczny turbiny gazowej
7.2.1. Moment napdowy turbiny gazowej
7.2.2. Komora spalania
7.2.3. Objętość gazu
7.2.3.1. Objętość między sprark a komor spalania
7.2.3.2. Objtość między komorą spalania a turbin
7.2.4. Schemat blokowy turbiny gazowej
7.3. Model wirnika turbozespołu
7.4. Charakterystyki dynamiczne wybranych elementów regulatora
7.4.1. Mierniki czstotliwoci (prdkoci ktowej) i mocy
7.4.2. Wzmacniacz mechaniczno-hydrauliczny sygnału regulacyjnego
7.4.3. Serwomotor hydrauliczny dwustronnego działania
7.5. Literatura
8. PROJEKTOWANIEWYBRANYCH ELEMENTÓW REGULATORA TURBOZESPOŁU
8.1. Projektowanie zaworów regulacyjnych
8.1.1. Obliczenia termodynamiczne zaworów
8.1.2. Wymiary zaworu
8.1.3. Zawory jednosiedziskowe, dwusiedziskowe, zawory wstpne
8.2. Projektowanie serwomotorów
8.3. Literatura
9. SPECYFIKA REGULACJI TURBOZESPOŁÓW PAROWYCH
9.1. Podstawowe sposoby regulacji turbin parowych
9.1.1. Regulacja dławieniowa
9.1.2. Regulacja napełnieniowa
9.1.3. Regulacja obejciowa
9.1.4. Regulacja polizgowa
9.2. Regulacja turbin z przegrzewem wtórnym
9.3. Regulacja turbin przeciwprnych
9.4. Regulacja turbin upustowych
9.5. Charakterystyki termodynamiczne regulacji turbin parowych
9.5.1. Termodynamiczne aspekty regulacji dławieniowej
9.5.2. Termodynamiczne aspekty regulacji napełnieniowej
9.5.3. Porównanie, pod wzgldem termodynamicznym, regulacji dławieniowej i napełnieniowej
9.5.4. Zaleność sprawności stopnia turbiny parowej od obcienia
9.5.5. Charakterystyki termodynamiczno-przepływowe ostatniego stopnia turbiny parowej
w zmiennych warunkach obcienia
9.6. Regulacja turbin parowych w elektrowniach jdrowych
9.6.1. Porównanie modelu matematycznego kotła w bloku konwencjonalnym i wytwornicy
pary w bloku jdrowym
9.6.2. Porównanie modelu matematycznego turbozespołu w bloku konwencjonalnym i
jdrowym
9.6.3. Porównanie modelu układu regulacji automatycznej bloku jdrowego i konwencjonalnego
9.7. Regulacja turbin w elektrowniach geotermicznych
9.8. Literatura
10. SPECYFIKA REGULACJI AUTOMATYCZNEJ TURBIN GAZOWYCH
10.1. Regulacja temperatury gazów spalinowych
10.2. Wraliwo
mocy i sprawnoci termodynamicznej turbiny gazowej na zakłócenia
10.3. Regulacja automatyczna dwuwałowej turbiny gazowej
10.4. Literatura
11. REGULACJA AUTOMATYCZNA BLOKÓW KOMBINOWANYCH GAZOWO-PAROWYCH
11.1. Koncepcja regulacji automatycznej bloku kombinowanego gazowo-parowego
11.2. Charakterystyki statyczne bloku kombinowanego gazowo-parowego
11.2.1. Przedział mocy bloku 0,7 <⎯PB < 1,07
11.2.2. Przedział mocy bloku⎯PB < 0,7
11.3. Algorytm regulacji automatycznej bloku kombinowanego gazowo-parowego
11.4. Struktura układu regulacji automatycznej bloku kombinowanego gazowo-parowego
11.5. Literatura
12. REGULACJA AUTOMATYCZNA TURBIN OKRĘTOWYCH
12.1. Regulacja okrtowych turbin parowych
12.2. Regulacja okrtowych turbin gazowych
12.3. Dobór regulatora turbiny okrtowej
12.4. Nawrotno
turbin okrtowych
12.5. Regulacja czstotliwoci okrtowego systemu elektroenergetycznego zasilanego
przez prdnice napdzane turbinami napdu głównego
12.6. Porównanie regulacji mocy turbiny i regulacji prdkoci ktowej ruby okrtowej
12.7. Literatura
13. ROLAMODELOWANIA,BADASYMULACYJNYCH,BADALABORATORYJNYCH
13.1. Znaczenie bada symulacyjnych w projektowaniu, optymalizacji i diagnostyce układu
regulacji automatycznej turbozespołu
13.1.1. Projektowanie układu regulacji turbozespołu
13.1.2. Optymalizacja układu regulacji turbozespołu .
13.1.3. Testowanie regulatora turbozespołu
13.1.4. Diagnostyka układu regulacji turbozespołu
13.2. Znaczenie bada laboratoryjnych w projektowaniu, wytwarzaniu i działaniu regulatora
turbozespołu
13.3. Literatura

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Regulacja automatyczna turbozespołów cieplnych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *