www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939 Tom V Idee przewodnie

37,99 

ISBN: 978-83-8206-141-3

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 506

Format: 130 x 205 mm

Opis

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom V. Idee przewodnie

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Mariusz Dobkowski, Tadeusz Cegielski (red.)

 

Prezentowana publikacja to piąty, podsumowujący, tom specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych. Te pionierskie, zespołowe badania, prowadzone w latach 2016-2019, były możliwe dzięki grantów i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Ostatni tom edycji, Idee przewodnie, stanowią próbę wyznaczenia głównych myśli, które inspirowały polskie środowiska ezoteryczne końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Tytułowe idee przewodnie, będące tematem 17 artykułów, zarówno określają tożsamość polskiego ezoteryzmu, jak i ujawniają jego odniesienia do wcześniejszych tradycji i postaw duchowych, a także umieszczają go w kontekście takich dziedzin kultury polskiej, jak literatura, sztuki plastyczne czy kultura popularna.

 

SPIS RZECZY

M a r i u s z D o b k o w s k i , Ta d e u s z C e g i e l s k i

Próba „zaczarowania świata na nowo” a idee przewodnie

polskiego ezoteryzmu lat 1890–1939 . . . . . . 9

WYZNACZNIKI TOŻSAMOŚCI

M o n i k a R z e c z y c k a , U r s z u l a P a t o c k a ‑

S i g ł o w y

TAJEMNICA. Przedwojenny ezoteryzm między

tajemnicą a ujawnieniem . . . . . . . . . . 31

I z a b e l a T r z c i ń s k a

DUCHOWOŚĆ. Teozoficzne koncepcje i praktyki

rozwoju duchowego w kulturze polskiej

od początku XX wieku do 1939 roku . . . . . . 54

R a f a ł T. P r i n k e

NAUKOWOŚĆ. Pretensje do naukowości w dyskursie

polskich astrologów okresu międzywojennego . . . 79

D i a n a O b o l e ń s k a

WYOBRAŹNIA. Mickiewicz kontra Słowacki

a antropozofia polska w latach 1904–1939 . . . . 100

K a r o l i n a M a r i a H e s s

SEKS. Cielesność, płeć, seksualność w ujęciu

ezoteryków polskich . . . . . . . . . . . 119

Z b i g n i e w Ł a g o s z

SATANIZM. Satanistyczne idee i wątki

w dwudziestoleciu międzywojennym . . . . . . 147

J ó z e f S z y m e c z e k

BRATERSTWO. Związek braterski ludzkości

w koncepcjach Towarzystwa Teozoficznego

u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku . . 162

Ta d e u s z C e g i e l s k i

PACYFIZM. Idea pokoju i braterstwa według

Wielkiej Loży Narodowej Polski

(Zarys problematyki) . . . . . . . . . . . 177

A g a t a Ś w i e r z o w s k a

ZDROWIE. Dieta jarska jako podstawa dobrostanu ciała

i ducha w ujęciu polskich ezoteryków schyłku

XIX i pierwszej połowy XX wieku . . . . . . 210

A n n a M i k o ł e j k o

NADZIEJA. Spirytyzm jako przyszłość kultury

w literackich wizjach przełomu XIX i XX wieku . . 241

WOBEC TRADYCJI

P r z e m y s ł a w S i e r a d z a n

ANTYCHRYSTIANIZM. Krytyka chrześcijaństwa

w polskiej literaturze inspirowanej

ezoteryzmem (1890–1939) . . . . . . . . . 265

M a r i u s z D o b k o w s k i

GNOSTYCYZM. Recepcja gnostycyzmu i manicheizmu

w polskich publikacjach z lat 1890–1939 ze szczególnym

uwzględnieniem literatury ezoterycznej . . . . . 279

KONTEKSTY KULTURY

I r e n a F i j a ł k o w s k a ‑

J a n i a k

MASON. Wizerunek wolnomularza w polskiej literaturze

lat 1890–1939 . . . . . . . . . . . . . 311

Z o f i a K r a s n o p o l s k a ‑

We s n e r

CIAŁO. Temat ciała w twórczości polskich artystów

inspirowanych ezoteryzmem z początku XX wieku

(Dunikowski, Biegas) . . . . . . . . . . . 341

M i l e n a S o p o r o w s k a

FOTOGRAFIA. Rejestrując niewidzialne. Dokumentacja

fotograficzna i jej związki ze spirytyzmem

w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku

na przykładzie badań Juliana Ochorowicza . . . . 359

U r s z u l a P a t o c k a ‑

S i g ł o w y, M o n i k a R z e c z y c k a

SENSACJA. Wątki ezoteryczne w „Expressie Wieczornym

Ilustrowanym” (1923–1939) . . . . . . . . 376

K a t a r z y n a R o s i a k

ANTYMASONIZM. Idea antymasonizmu w polskich

publikacjach z lat 1890–1939 . . . . . . . . 394

Polish Esoteric Traditions 1890–1939, vol. 5:

The Guiding Ideas . . . . . . . . . . . 423

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . 428

Spis ilustracji . . . . . . . . . . . . . . 466

Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . 472

O autorach . . . . . . . . . . . . . . . 491

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939 Tom V Idee przewodnie”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *