www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania 2023 Gierusz Barbara

Original price was: 90,00 zł.Current price is: 67,90 zł. (w tym 5% VAT)

objętość: 544 str.

format: A5

oprawa: miękka klejona

wydanie: 2023

ISBN: 9788378049838

Opis

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

Autorzy: dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG

Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.

 

Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości.

Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej.

Część pierwsza przeznaczona jest dla osób studiujących rachunkowość po raz pierwszy – wprowadza w sam przedmiot (zakres) rachunkowości, omawia fundamentalne zasady księgowości, zapoznaje z podstawowymi zasadami ewidencji księgowej.

W części drugiej omówiono wybrane problemy rachunkowości jednostek gospodarczych.

Zalety Podręcznika… wyróżniające go spośród innych, podobnych publikacji, to:

szczegółowy komentarz do danego zagadnienia poparty licznymi przykładami i schematami księgowań;
przejrzysty układ omawianych zagadnień, prosty i klarowny język;
wielość przykładów ułatwiających zrozumienie danego zagadnienia; bogaty wybór zadań wraz z rozwiązaniami.
Wszystko to sprawia, że walory dydaktyczne tego podręcznika zostały docenione przez wielu wykładowców, nauczycieli i studentów.

Podręcznik uwzględnia stan prawny na sierpień 2023 r.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości na poziomie technikum i szkoły policealnej na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Barbary Bedlińskiej, mgr Małgorzaty Krzyżaniak, mgr Grażyny Jarosz i mgr Michała Ratajczaka. Numer dopuszczenia: 05/2007.

Z recenzji Małgorzaty Krzyżaniak (opinia merytoryczna):

W ramach jednego podręcznika ujęto wszystkie treści kształcenia z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw; zawarty materiał przekazany jest w sposób przystępny, zrozumiały.
Każdy omawiany dział kończy się przykładami zastosowania wiedzy teoretycznej w sytuacjach praktycznych.
Zaletą podręcznika jest odwoływanie się przy zdarzeniach gospodarczych do właściwych dokumentów księgowych.
Zagadnienia są ilustrowane schematami, tabelami, co umożliwia uczniom zrozumienie poszczególnych treści i wyrobienie niezbędnych umiejętności.
Z recenzji Grażyny Jarosz (opinia dydaktyczna):

Książka (…) jest przeze mnie wielokrotnie sprawdzona w praktyce zarówno w szkole jak i na kursach.
Treści podane są w sposób przejrzysty, w postaci zróżnicowanego zestawu schematów, tabel, punktów i podpunktów, ważniejsze pojęcia są wytłuszczone, łatwo można znaleźć potrzebne informacje. Można ją określić jako przyjazną dla ucznia i nauczyciela. Opinię taką potwierdzają również uczniowie, słuchacze i uczestnicy kursów, którzy mieli okazję już zetknąć się z tym podręcznikiem
Spis Treści:

Wstęp . . 7

Część I

Podstawy rachunkowości

1. Rachunkowość jako część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa . 11

2. Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania . .. 18

2.1. Charakterystyka zasobów majątkowych . .18

2.2. Źródła finansowania zasobów . . 25

3. Bilans . 32

3.1. Pojęcie, wymogi formalne i wzór bilansu . 32

3.2. Charakterystyka aktywów . .. 36

3.3. Charakterystyka pasywów .. 45

3.4. Zasady sporządzania bilansu . . 49

4. Zdarzenia gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. . 52

4.1. Pojęcie i cechy zdarzeń będących operacjami . 52

4.2. Klasyfikacja zdarzeń gospodarczych . . 53

4.3. Typy zdarzeń. .. 54

4.4. Dokumentacja operacji gospodarczych . 59

5. Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych . .. 64

5.1. Istota konta . . 64

5.2. Formy i elementy konta. . . 64

5.3. Otwieranie i funkcjonowanie kont bilansowych .. 69

5.4. Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje . . 73

5.5. Zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont księgowych . 75

6. Dzielenie i łączenie kont . . 82

6.1. Przyczyny dzielenia i łączenia kont . 82

6.2. Poziomy podział kont . 82

6.3. Podział pionowy . 88

6.4. Pionowy podział konta „Wynik finansowy” – funkcjonowanie kont

wynikowych . . 89

6.5. Pionowy podział konta „Środki trwałe” – funkcjonowanie konta

„Umorzenie środków trwałych” . . 98

6.6. Łączenie kont. . 102

7. Wynik finansowy . . . 109

7.1. Kategorie kształtujące wynik działalności gospodarczej . . 109

7.2. Rachunek zysków i strat. . .119

7.3. Wynik netto (działalność handlowa, usługowa, produkcyjna) .. 123

8. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości . 138

8.1. Zakres rachunkowości . .. 138

8.2. Opis przyjętych zasad rachunkowości .139

8.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych . . 142

8.4. Wycena aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacja . . 144

8.5. Ochrona danych i archiwizowanie ksiąg rachunkowych. . 152

Część II

Wybrane problemy rachunkowości finansowej

1. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa

finansowe. . 157

1.1. Rozliczenia gotówkowe . . 158

1.2. Rozliczenia bezgotówkowe . .. 164

1.3. Inne środki pieniężne i inne aktywa pieniężne . . 166

1.4. Kredyty bankowe . .179

1.5. Weksle. . . 173

1.6. Krótkoterminowe papiery wartościowe . . 179

2. Rozrachunki . . . 186

2.1. Klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków . .. 186

2.2. Rozrachunki publicznoprawne . 189

2.3. Rozrachunki z tytułu VAT . . 190

2.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń . . 196

2.5. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych . 197

2.6. Odpisy aktualizujące należności . . 198

3. Obrót materiałowy i towarowy. . 200

3.1. Pojęcie i klasyfikacja materiałów . .. 200

3.2. Przekroje ewidencji zapasów . .. 202

3.3. Poziomy cen stosowanych do wyceny bilansowej oraz ewidencji

obrotu materiałowego . . 203

3.4. Rodzaje cen ewidencyjnych materiałów. . . 206

3.5. Zakup materiałów i jego rozliczenie . . 211

3.6. Ewidencja rozchodu materiałów . . 220

3.7. Obrót towarowy . . . 225

4. Aktywa trwałe . .. 234

4.1. Środki trwałe . .. 235

4.2. Środki trwałe w budowie . . 264

4.3. Wartości niematerialne i prawne . . . 269

4.4. Długoterminowe aktywa finansowe . .. 271

5. Wynagrodzenia . . 282

5.1. Pojęcie wynagrodzeń i ich rodzaje oraz dokumentacja . . 282

5.2. Ewidencja wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia. .. 291

6. Ewidencja i rozliczanie kosztów . . 299

6.1. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja . 299

6.2. Układy ewidencyjne kosztów. 303

6.3. Warianty ewidencji kosztów . 312

6.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. . . 316

6.5. Ewidencja i rozliczanie kosztów – wariant I . . 318

6.6. Ewidencja i rozliczanie kosztów – wariant II . . 329

6.7. Ewidencja i rozliczanie kosztów – wariant III . . 345

7. Ogólne zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej . 351

8. Ewidencja produktów pracy . 359

9. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem . .. 364

9.1. Przedmiot i rodzaje sprzedaży . .. 365

9.2. Ewidencja sprzedaży wyrobów . 366

9.3. Ewidencja sprzedaży towarów . .. 371

9.4. Sprzedaż materiałów. .. 375

9.5. Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne . . 376

9.6. Przychody finansowe i koszty finansowe . 380

9.7. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów . .384

10. Podatek dochodowy wpływający na wynik finansowy . . 388

11. Wynik finansowy i jego podział . . . 395

11.1. Ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny

z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat . .. 396

11.2. Ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny

z porównawczym rachunkiem zysków i strat . .. 400

11.3. Rozliczenie wyniku finansowego. . 405

12. Kapitały (fundusze) zasadnicze i specjalne . 411

13. Sprawozdanie finansowe 417

14. Zasady ewidencji księgowej podatku od towarów i usług .. 426

14.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania.

Moment powstania obowiązku podatkowego. . 426

14.2. Podstawa i stawki podatku VAT .. 428

14.3. Dokumentacja i ewidencja obrotu (faktura, ewidencja VAT)

w obrocie krajowym . 429

14.4. Ewidencja zakupu i sprzedaży w jednostkach dokonujących

wyłącznie czynności zwolnionych, wyłącznie czynności

opodatkowanych, zarówno zwolnionych,

jak i opodatkowanych VAT . . 433

Rozwiązania zadań . . 441

Załączniki . .. 503

Wykaz kont syntetycznych . . 538

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podręcznik samodzielnej nauki księgowania 2023 Gierusz Barbara”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…