www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości

24,90 

ISSN: 2081-3309

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 270

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości. Studia Historica Gedanensia. Tom IX

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Tomasz Maćkowski (red.)

 

Obrazy i słowa na wszystkich tych etapach rozwoju cywilizacyjnego są przedmiotem badań historycznych. Pełniły funkcję nie tylko komunikatów, ale są też wyrazem określonej świadomości społecznej.

Niniejszemu tomowi periodyku „Studia Historica Gedanensia” postawiono za cel pokazanie przeróżnych sposobów postrzegania „obrazów” we współczesnych badaniach naukowych. Tematyka tomu ma charakter interdyscyplinarny, łączący historyków, specjalistów z zakresu historii kultury materialnej, archeologii historycznej, historii sztuki, semiotyki i kulturoznawstwa – badaczy wszystkich epok historycznych. Temat stwarza możliwości jego rozpatrywania na co najmniej kilku płaszczyznach badawczych.

 

Spis rzeczy

Wstęp (Tomasz Maćkowski)

ARTYKUŁY

Jacek Rakoczy

Monetary series “PROVINCIA DACIA” in the Roman coinage

Michał Michalak

Uzbrojenie w obrazach Jana van Eycka. Analiza bronioznawcza.

Realizm czy symbolizm?

Monika Jankiewicz -Brzostowska

Topos dzikiego człowieka i jego recepcja w późnogotyckim malarstwie

w Polsce

Jacek Kriegseisen

Obraz i słowo. Srebrne epitafium Barbary Kaweckiej w kościele

pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu

Tomasz Maćkowski

Między obrazami a słowami – problem interpretacji ikonografii artefaktów

na przykładzie gdańskich tokenów „zwierzęcych” z lat 1574–1577

Adam Górski

Problemy i perspektywy edycji epigrafiki zaginionej

Michał Dalidowicz

Perspektywa badań epigraficznych a koncepcja zarządzania informacją

Violetta Julkowska

Problem „wizualizacji” przeszłości w narracjach o historii

w pierwszej połowie XIX w

Barbara Klassa

Obraz Habsburgów w Dziejach narodu polskiego Teodora Morawskiego

Wim Coudenys

A Country of Heroes? Belgium in Russian Propaganda during WWI…

and after

Виталий Масненко

Мифологема «братских народов» как идеальная модель русско -украинских

отношений в советской/российской историографии

Andrzej Czyżewski

Obraz wroga – Stanisław Sojczyński „Warszyc” w prasie, literaturze

i filmie PRL

Piotr Koprowski

Ład spełniony w obrazie. Wokół antropologii fotografii

Anna Borkiewicz

Kody dominujące w memach internetowych dotyczących historii Polski

KRONIKA

Scientific conference: “The fate and significance of the heritage of monasteries

dissolved in former Royal Prussia. On the 180th anniversary of the dissolution

of the last monasteries in Gdańsk”. (Gdańsk, 22 October 2015)

RECENZJE

Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu,

pod redakcją Piotra Pokory, przy współpracy Marcina Hlebionka, Archiwum

Państwowe w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 325 (Krzysztof Maciej Kowalski)

Jarosław Dutkowski, Złoto czasów dynastii Wazów, t. 1, Stowarzyszenie

Numizmatyków Polskich, Gdańsk 2015, ss. 544 oraz t. 2, Stowarzyszenie

Numizmatyków Polskich, Gdańsk 2016, ss. 560 (Tomasz Maćkowski)

Zbigniew Zajchowski, Elbląg wczoraj – Elbląg dziś, Uran,

Elbląg 2017, ss. 232 (Agnieszka Krzywdzińska)

 

Contents

Introduction (Tomasz Maćkowski)

Jacek Rakoczy

Monetary series “PROVINCIA DACIA” in the Roman coinage

Michał Michalak

Armament in the paintings of Jan van Eyck. Analysis of Medieval Weaponry.

Realism or symbolism?

Monika Jankiewicz -Brzostowska

Motive of a Wild Man and its Reception in the Polish Late Mediaeval

Painting

Jacek Kriegseisen

The Painting and the Word. Barbara Kawecka’s Silver epitaph in Church

of St. John the Baptist and St. John the Evangelist in Toruń

Tomasz Maćkowski

Between images and words – the problem of artifacts’ iconography

interpretation on the example of Gdańsk tokens with images of animals

from 1574–1577

Adam Górski

Problems and perspectives of “lost epigraphy” primary source editions

Michał Dalidowicz

The perspective of epigraphic research and the concept of information

management

Violetta Julkowska

The problem of “visualisation” of the Past in narration about history

in the first half of the XIX -th century

Barbara Klassa

The Image of the Habsburg dynasty in the History of the Polish Nation

by Theodore Morawski

Wim Coudenys

A Country of Heroes? Belgium in Russian Propaganda during WWI…

and after

Vitalii Masnenko

Mythologem of “fraternal nations” as the ideal model of Russian -Ukrainian

relations in the Soviet/Russian historiography

Andrzej Czyżewski

The Image of the Enemy – Stanisław Sojczyński “Warszyc” in the Press,

Literature and Cinematography of the Peolple’s Republic of Poland

Piotr Koprowski

Order fulfilled in the insult. Around the anthropology of the photograph

Anna Borkiewicz

Kody dominujące w memach internetowych dotyczących historii Polski

CHRONICLE

Scientific conference: “The fate and significance of the heritage of monasteries

dissolved in former Royal Prussia. On the 180th anniversary of the dissolution

of the last monasteries in Gdańsk”. (Gdańsk, 22 October 2015)

REVIEWS

Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu,

pod redakcją Piotra Pokory, przy współpracy Marcina Hlebionka, Archiwum

Państwowe w Poznaniu, Poznań 2015, ss. 325 (Krzysztof Maciej Kowalski)

Jarosław Dutkowski, Złoto czasów dynastii Wazów, t. 1, Stowarzyszenie

Numizmatyków Polskich, Gdańsk 2015, ss. 544 oraz t. 2, Stowarzyszenie

Numizmatyków Polskich, Gdańsk 2016, ss. 560 (Tomasz Maćkowski)

Zbigniew Zajchowski, Elbląg wczoraj – Elbląg dziś, Uran,

Elbląg 2017, ss. 232 (Agnieszka Krzywdzińska)

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Obrazy i słowa w komunikacji społecznej jako świadectwo przeszłości”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *