www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2018/4

23,99 

ISSN: 1734-5677

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 146

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2018/4

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Spis treści

I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

1. dr Adam Bochentyn, asystent Uniwersytetu Gdańskiego

Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie współdziałania

organów administracji publicznej w trybie art. 106 k.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

II. GLOSY

PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRAWO HANDLOWE

2. dr Izabela Adrych-Brzezińska, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r.,

III CZP 60/17

Możliwość zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę

najbliższych członków rodziny w przypadku ciężkiego i trwałego uszczerbku

na zdrowiu poszkodowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3. dr Arkadiusz Wowerka, LL.M., adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 25 października 2017 r., C-106/16, Polbud

Kolizyjnoprawne transgraniczne przekształcenie spółki a przeniesienie siedziby

spółki. Kolizyjnoprawna zasada jednoczesnego stosowania prawa właściwego

dla spółki przekształcanej i prawa państwa formy spółki docelowej

(zasada kombinacji, zjednoczenia). Przeniesienie siedziby spółki

i zmiana statutu personalnego spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE

4. dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r., V KK 104/14

Analiza znamion dotyczących strony przedmiotowej przestępstwa kazirodztwa

z art. 201 k.k. z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5. Elżbieta Zarębska, asystentka Uniwersytetu Gdańskiego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2018 r., II KK 333/17

Karalność za odmowę wykonania zobowiązania ze względu na

przekonania religijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

6. Adrian Wrocławski, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2018 r., II AKa 40/18

Użycie samochodu do czynnej napaści na funkcjonariusza

publicznego – art. 223 k.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

PRAWO PRACY

7. dr Monika Nowak, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2017 r., II PK 322/16

Zasada niedyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu

w kontekście wynagrodzenia za pracę oraz przynależności związkowej . . . . . . . . 89

8. dr Katarzyna Serafin, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2017 r., III PK 161/16

Przyjęcie przez pracownika tzw. kontrolowanej łapówki w wyniku „prowokacji”

dokonanej przez pracodawcę jako podstawa rozwiązania niezwłocznego

z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . 97

9. Żaklina Rogozińska, aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2018 r., III PK 18/17

Rozwiązanie umowy o pracę contra legem a odpowiedzialność

odszkodowawcza pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Table of contents

I. CASE-LAW REVIEW

1. Adam Bochentyn, Ph.D., teaching assistant at University of Gdańsk

Review of the case-law of administrative courts on the cooperation

of public administration authorities under Article 106 of the Code

of Administrative Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

II. GLOSSES

CIVIL LAW AND PROCEDURE, COMMERCIAL LAW

2. Izabela Adrych-Brzezińska, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Resolution of seven judges of the Supreme Court of 27 March 2018

in Case III CZP 60/17

Award of financial compensation for the non-material damage suffered

by the closest family members in the case of grave and lasting health injury

of the injured party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3. Arkadiusz Wowerka, Ph.D., LL.M., lecturer at University of Gdańsk

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 25 October 2017

in Case C-106/16, Polbud

Cross-border transformation of the company and the transfer of the company’s seat

in private international law. The conflict-of-laws principle of simultaneous

application of the law applicable to the company being transformed

and the law of the form of the target company (the principle of combination,

unification). Transfer of the company’s seat and the change of the law applicable

to the company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE

4. Paweł Petasz, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk

Judgement of the Supreme Court of 7 October 2014 in Case V KK 104/14

Analysis of the objective element of the offence of incest under Article 201

of the Criminal Code of 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5. Elżbieta Zarębska, teaching assistant at University of Gdańsk

Order of the Supreme Court of 14 June 2018 in Case II KK 333/17

Penalisation of refusal to perform an obligation due to religious convictions . . . . . 74

6. Adrian Wrocławski, cooperating lecturer at University of Gdańsk, advocate

Judgement of the Court of Appeal in Wrocław of 7 March 2018 in Case II AKa 40/18

Use of a car in the active assault on a public agent – Article 223

of the Criminal Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

LABOUR LAW

7. Monika Nowak, Ph.D., lecturer at University of Łódź

Judgement of the Supreme Court of 14 December 2017 in Case II PK 322/16

Principle of non-discrimination and equal treatment in employment

in the context of remuneration for work and trade-union membership . . . . . . . . . 89

8. Katarzyna Serafin, Ph.D., lecturer at University of Łódź

Judgement of the Supreme Court of 15 November 2017 in Case III PK 161/16

Accepting by an employee so-called controlled bribe resulting from “provocation”

conducted by the employer as a ground for immediate termination

of the employment relationship due to grave infringement

of the employee duties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

9. Żaklina Rogozińska, legal trainee at Regional Legal Counsels’ Chamber in Gdańsk

Judgement of the Supreme Court of 1 March 2018 in Case III PK 18/17

Termination of the contra legem employment contract and the compensation liability

on the part of the employer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2018/4”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *