www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 19/2021

28,90 

ISSN: 2087-8724

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 270

Format: B5

Opis

Gdańskie Studia Azji Wschodniej 19/2021

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Praca zbiorowa

 

SPIS TREŚCI

Prof. dr hab. Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański

Chińskie nauki o drodze i dążeniu do doskonałości . . 7

Dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Po co nam Chiny? Część 1:

Incydentalność relacji polsko-chińskich przed 1949 r. .. . 13

Mgr Malwina Dębicka, Uniwersytet Gdański

Chińska medycyna sądowa – od starożytności do wieków średnich.

Rys historyczno-prawny . .  32

Mgr Eryk Hajndrych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Chinese women in the late Qing period:

Reading through Guido Amedeo Vitale’s Chinese Folklore: Pekinese Rhymes .  45

Prof. dr Wu Lan, Uniwersytet Gdański

Rynek wydawniczy literatury dziecięcej i młodzieżowej w nowych Chinach . . 64

Dr Maria Giryn-Boudy, Politechnika Koszalińska

Różnice komunikacji niewerbalnej w Polsce i Chinach . . 84

Dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Od „Made in China” do „Created in China” –

droga Chin do supremacji innowacyjnej . . .. 97

Mgr Paula Tomaszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Cyfrowy Jedwabny Szlak i wzrastające znaczenie Chińskiej Republiki Ludowej

w rywalizacji o technologiczne przywództwo na świecie . .. 116

Prof. dr Li-Chi Chen, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Lic. Khrystyna Hertsiuk, Wyższa Szkoła Języków Obcych

im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Product promotional strategies on a Chinese shopping website:

The multimodal fusion model . .  . 132

Lic. Marcin Zwolan, Uniwersytet Gdański

W pułapce pragnień. Twórcza autonomia dorobku reżyserskiego

Kang-shenga Lee. Refleksje na tle filmografii Ming-lianga Tsaia . .  152

Lic. Marceli Hązła, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Możliwości zastosowania azjatyckiego modelu rozwojowego

w wybranych krajach Azji Południowo-Wschodniej . . . 164

Dr Jacek Splisgart, Uniwersytet Gdański

Yanagita Kunio (1875–1962). Pionier japońskich badań folklorystycznych . 181

Dr Krzysztof Olszewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Chūya Nakahara jako twórca japońskiego sonetu: perspektywy przekładu .. 196

Dr Marlena Oleksiuk, Uniwersytet Wrocławski

Koreańska fala, czyli wpływ i rozprzestrzenianie się kultury koreańskiej

w krajach europejskich i amerykańskich . . 209

Dr Chang Il You, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wybrane komponenty współczesnej mentalności koreańskiej

związane z grzecznością . .. 219

Dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Polityka, erotyka, egzotyka. Kamienne tablice Petelskich .  . 232

SPRAWOZDANIA

Na jedwabnym szlaku inkrustowanym bursztynem, czyli o pracy, przyjaźni,

fascynacji i egzotyce. Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Chinami

w pierwszym 20-leciu XXI wieku (Jolanta Tambor, Agnieszka Tambor) . . 248

IN MEMORIAM

Krzysztof Gawlikowski (1940–2021) (Magdalena Łągiewska) . .. 263

Adam Zagajewski (1945–2021) (Wu Lan) . . .. 267

TABLE OF CONTENTS

Prof. Kamil Zeidler, University of Gdańsk

Chinese teachings on the path and the pursuit of excellence . .  . 7

Prof. Gościwit Malinowski, University of Wrocław

What do we need China for? Part 1:

The incidentality of Sino-Polish relations before 1949 . . . 13

Malwina Dębicka, MA, University of Gdańsk

Chinese forensic medicine – from antiquity to the Middle Ages.

Historical and legal outline . . 32

Eryk Hajndrych, MA, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Chinese women in the late Qing period:

Reading through Guido Amedeo Vitale’s Chinese Folklore: Pekinese Rhymes .. 45

Prof. Wu Lan, University of Gdańsk

Children’s and youth literature in new China .  64

Maria Giryn-Boudy, PhD, Koszalin University of Technology

Non-verbal communication differences between Poland and China .. 84

Prof. Sylwia Pangsy-Kania, University of Gdańsk

From “Made in China” to “Created in China” –

China’s way to innovation supremacy . . 97

Paula Tomaszewska, MA, Adam Mickiewicz University in Poznań

The Digital Silk Road and the growing significance of the People’s Republic

of China in the competition over technological supremacy in the world .  116

Prof. Li-Chi Chen, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Khrystyna Hertsiuk, BA, Samuel Bogumił Linde College

of Modern Languages in Poznań

Product promotional strategies on a Chinese shopping website:

The multimodal fusion model . . . 132

Marcin Zwolan, BA, University of Gdańsk

Trapped by desire: Understanding the creative autonomy

of Kang-sheng Lee’s directorial output.

Reflections on the filmography of Ming-liang Tsai . . 152

Marceli Hązła, BA, Poznań University of Economics and Business

The applicability of the Asian development model

in selected Southeast Asian countries . . 164

Jacek Splisgart, PhD, University of Gdańsk

Yanagita Kunio (1875–1962). Pioneer of Japanese folklore studies .. 181

Krzysztof Olszewski, PhD, University of Silesia in Katowice

Chūya Nakahara as the author of Japanese sonnet: Translation perspectives . 196

Marlena Oleksiuk, PhD, University of Wrocław

The Korean wave, the influence and spread of Korean culture

in European and American countries . . 209

Chang Il You, PhD, University of Silesia in Katowice

Selected components of contemporary Korean mentality

related to politeness .  . 219

Prof. Krzysztof Kornacki, University of Gdańsk

Politics, eroticism, exoticism. On the Stone Tablets by Petelscy .232

REPORTS

On a silk road inlaid with amber: A tale about work, friendship, fascination,

and exoticism. Cooperation of the University of Silesia with China

in the first 20 years of the 21st century (Jolanta Tambor, Agnieszka Tambor) .  248

IN MEMORIAM

Krzysztof Gawlikowski (1940–2021) (Magdalena Łągiewska) .  263

Adam Zagajewski (1945–2021) (Wu Lan) . . 267

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gdańskie Studia Azji Wschodniej 19/2021”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *