www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Elektrotechnika i elektronika okrętowa

44,99 

Wydanie: IV
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7421-295-3
Liczba stron: 366

Opis

Elektrotechnika i elektronika okrętowa

autorzy: Ryszard Białek, Andrzej Budziłowicz

Wydawnictwo Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Jest to czwarte wydanie pozycji publikowanej w latach 2002, 2005 i 2012 – poprawione i uzupełnione. Służy ona podnoszeniu kwalifikacji oficera okrętowego już kilku pokoleniom studentów. W obecnym wydaniu uwzględniono wymagania najnowszego programu szkolenia na poziomie operacyjnym i poziomie zarządzania. Książka zawiera 17 rozdziałów, omawiających m.in. kolejno podstawy elektrotechniki ogólnej, czyli prawa i definicje opisujące obwody elektryczne prądu stałego przemiennego, wielkości pola magnetycznego, zjawiska indukcji magnetycznej, samoindukcji itp., a także obwody prądu przemiennego. Porusza problematykę miernictwa i sygnalizacji, omawiając podstawowe rodzaje elektrycznych przyrządów pomiarowych, ich symbole graficzne i rodzaje sygnalizacji. Wprowadza w świat elementów półprzewodnikowych typu diody, tranzystory, tyrystory oraz przekształtników energoelektronicznych czyli prostowników, sterowników i falowników. W kolejnych rozdziałach prezentuje budowę i zasady działania maszyn prądu stałego (prądnice, silniki elektryczne), prądnic synchronicznych, silników prądu przemiennego, transformatorów. Omawia też zagadnienie napędu elektrycznego, akumulatory, jak również elektryczne źródła światła. Osobny temat stanowią wysokie napięcia w elektroenergetyce okrętowej. Na zakończenie zamieszczono pytania kontrolne na stopień oficera mechanika okrętowego na poziomach operacyjnym i zarządzania. Książka stanowi unikatowe kompendium wiedzy z dziedziny elektrotechniki okrętowej.

 

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA ……. 11
Rozdział 1. ELEKTROTECHNIKA OGÓLNA …… 13
1.1. Podstawowe prawa i definicje opisujące obwody elektryczne prądu
stałego przemiennego ….. 13
1.1.1. Prąd elektryczny……. 13
1.1.2. Napięcie ……. 15
1.1.3. Rezystancja …… 15
1.1.4. Praw o Ohma…… 17
1.1.5. Pierwsze prawo Kirchhoffa …….. 18
1.1.6. Drugie prawo Kirchhoffa ….. 18
1.1.7. Rezystancja zastępcza …… 19
1.1.8. Napięcie i siła elektromotoryczna ….. 21
1.1.9. Łączenie elektrycznych źródeł energii …. 22
1.1.10. Kondensatory ….. 24
Rozdział 2. POLE MAGNETYCZNE …… 29
2.1. Podstawowe wielkości pola magnetycznego …. 29
2.1.1. Strumień magnetyczny …… 29
2.1.2. Siła magnetomotoryczna (SMM) … 30
2.1.3. Natężenie pola magnetycznego … 31
2.1.4. Napięcie magnetyczne. Prawo Ampere’a…. 31
2.1.5. Reluktancja …. 31
2.2. Indukcja magnetyczna ….. 33
2.3. Si ła elektromotoryczna indukowana … 34
2.4. Magnesowanie ferromagnetyków …… 36
2.4.1. Histereza magnetyczna… 36
2.4.2. Zestawienie parametrów pola magnetycznego … 38
2.4.3. Obwody magnetyczne …. 38
2.5. Zjawisko samoindukcji….41
2.6. Siły występujące pod działaniem pola magnetycznego … 42
Rozdział 3. OBWODY PRĄDU PRZEMIENNEGO …. 44
3.1. Pojęcia podstawowe …. 44
3.1.1. Prądy zmienne……… 44
3.2. Wartość średnia i skuteczna prądu przemiennego …. 46
3.3. Zapis wektorowy prądu sinusoidalnego …. 47
3.4. Zapis symboliczny prądu sinusoidalnego ….. 48

3.5. Obwód prądu przemiennego z rezystancją R …… 49
3.6. Obwód prądu przemiennego z indukcyjnością L .. 50
3.7. Obwód prądu przemiennego z pojemnością C ….. 51
3.8. Obwód prądu przemiennego z szeregowym połączeniem
elementów obwodu R, L i C ….. 53
3.9. Obwód prądu przemiennego z równolegle połączonymi
elementami obwodu R, L i C…… 54
3.10. Układ trójfazowy prądu przemiennego ….. 56
3.10.1. Połączenie w trójkąt ……. 57
3.10.2. Połączenie w gwiazdę…… 59
3.11. Moc i energia prądu elektrycznego .. 60
3.11.1. Moc prądu przemiennego w obwodzie z indukcyjnością L 62
3.11.2. Moc prądu przemiennego w obwodzie z pojemnością C…. 63
3.11.3. Moc prądu przemiennego w obwodzie rezystancyjno-
indukcyjnym …. 64
3.11.4. Moc elektryczna w trójfazowym układzie prądu
przemiennego…. 65
3.11.5. Moc bierna w układzie trójfazowym ….. 67
Rozdział 4. MIERNICTWO I SYGNALIZACJA ….. 68
4.1. Uchyby mierników …. 68
4.1.1. Klasy dokładności …… 69
4.2. Podstawowe rodzaje elektrycznych przyrządów pomiarowych ..70
4.2.1. Mierniki magnetoelektryczne .. 70
4.2.2. Mierniki elektromagnetyczne …….. 73
4.2.3. Mierniki elektrodynamiczne… 74
4.2.4. Mierniki ferrodynamiczne …….. 75
4.2.5. Mierniki indukcyjne …… 77
4.2.6. Mierniki rezonansowe …… 78
4.3. Pomiary wielkości elektrycznych … 79
4.3.1. Pomiary prądu i napięcia ….. 79
4.3.2. Pomiary rezystancji …… 81
4.3.3. Pomiary mocy układów trójfazowych … 88
4.4. Podstawowe symbole graficzne używane w przyrządach pomiarowych 91
4.5. Pomiar wielkości nieelektrycznych …. 92
4.5.1. Pomiar temperatury …. 93
4.5.2. Pomiar prędkości obrotowej….. 96
4.5.3. Pomiar wilgotności powietrza …….. 98
4.6. Sygnalizacja …. 99
4.6.1. Sygnalizacja alarmowa ogólnookrętowa …. 99
4.6.2. Sygnalizacja pożarowa …. 100

4.6.3. Sygnalizacja drzwi wodoszczelnych . 103
4.6.4. Sygnalizacja niskiego stanu rezystancji izolacji…105
4.6.5. Sygnalizacyjne łącza selsynowe… 105
4.6.6. Sygnalizacja stężenia mgły olejowej ….. 108
Rozdział 5. ELEMENTY I UKŁADY ENERGOELEKTRONICZNE 109
5.1. Elementy półprzewodnikowe …… 109
5.1.1. Wprowadzenie….. 109
5.1.2. Złącze p-n …… 110
5.1.3. Dioda prostownicza……. 112
5.1.4. Dioda Zenera (stabilizator)… 113
5.1.5. Tranzystory bipolarne klasyczne …. 114
5.1.6. Tranzystory mocy…… 117
5.1.7. Tyrystory ….. 118
5.1.8. Inne elementy elektroniczne……. 121
5.2. Przekształtniki energoelektroniczne …… 124
5.2.1. Funkcja przekształtnika energoelektronicznego …. 124
5.2.2. Prostowniki niesterowane….. 125
5.2.3. Prostowniki sterowane …… 127
5.2.4. Praca prostownika sterowanego przy obciążeniu typu RE .. 128
5.2.5. Sterowniki prądu przemiennego…… 129
5.2.6. Sterowniki prądu stałego .. 130
5.2.7. Praca prostownika sterowanego sześciopulsowego…..131
5.2.8. Falowniki…. 132
5.2.9. Zakłócenia i filtry w układzie elektroenergetycznym.. 133
Rozdział 6. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA MASZYN
PRĄDU STAŁEGO 135
6.1. Prądnice prądu stałego……. 135
6.1.1. Prądnica obcowzbudna….. 141
6.1.2. Prądnica bocznikowa… 142
6.1.3. Prądnica szeregowo-bocznikowa ….. 143
6.1.4. Praca równoległa prądnic szeregowo-bocznikowych. 144
6.2. Silniki elektryczne prądu stałego…….. 147
6.2.1. Regulacja obrotów silników prądu stałego….. 148
6.2.2. Rozruch silników prądu stałego .. 149
6.3. Hamowanie silników prądu stałego….. 151
Rozdział 7. PRĄDNICE SYNCHRONICZNE…. 154
7.1. Zasada budowy i działania prądnicy synchronicznej…..154
7.2. Prądnice okrętowe ……157

6 R. Białek, A. Budziłowicz, Elektrotechnika i elektronika okrętowa
7.3. Wymagania przepisów PRS dotyczące stabilizacji napięcia
i częstotliwości …. 162
7.4. Uk łady połączeń uzwojeń maszyn prądu przemiennego …. 164
7.4.1. Układ połączeń w gwiazdę….. 164
7.4.2. Układ połączeń w trójkąt….. 166
7.5. Warunki synchronizacji prądnic prądu przemiennego…. 167
7.6. Rozpływ mocy czynnej podczas pracy równoległej prądnic .. 170
7.7. Rozpływ mocy biernej podczas pracy równoległej prądnic … 172
Rozdział 8. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA SILNIKÓW
PRĄDU PRZEMIENNEGO 174
8.1. Rozruch silników klatkowych …. 181
8.1.1. Rozruch bezpośredni . 181
8.1.2. Rozruch przy obniżonym napięciu za pomocą
autotransformatora …. 181
8.1.3. Rozruch z zastosowaniem przełącznika gwiazda-trójkąt .. 182
8.2. Rozruch silników pierścieniowych… 185
8.3. Regulacja prędkości obrotowej silników prądu przemiennego.. 186
8.3.1. Sposoby regulacji prędkości silników klatkowych.. 187
8.3.1.1. Regulacja prędkości przez zmianę liczby par
biegunów uzwojenia stojana …. 187
8.3.1.2. Regulacja przez zmianę częstotliwości napięcia
zasilającego silnik .. 188
8.3.1.3. Regulacja przez zmianę napięcia zasilającego silnik 190
8.3.2. Sposoby regulacji prędkości silników pierścieniowych .. 191
8.3.3. Hamowanie silników asynchronicznych …192
8.4. Silniki asynchroniczne jednofazowe …. 193
8.5. Silniki uniwersalne… 198
Rozdział 9. TRANSFORMATORY.. 201
9.1. Zasada działania i stany pracy transformatora… 201
9.1.1. Rodzaje i budowa transformatora…. 201
9.1.2. Przekładnia transformatora … 201
9.1.3. Stany pracy transformatora …. 203
9.2. Transformatory trójfazowe . 205
9.2.1. Połączenia uzwojeń transformatorów trójfazowych… 205
9.2.2. Praca równoległa transformatorów…. 206
9.3. Transformatory pomiarowe (przekładniki).. 207
9.4. Autotransformatory .. 210

Rozdział 10. NAPĘD ELEKTRYCZNY . 212
10.1. Dynamika napędu … 212
10.2. Rodzaje pracy maszyn elektrycznych.. 213
10.3. Napęd pomp i wentylatorów…. 215
10.4. Napęd wciągarek ….. 219
10.5. Napęd wirówek….. 221
10.6. Napęd elektrohydraulicznej maszyny sterowej .. 223
Rozdział 11. ELEKTRYCZNE NAPĘDY GŁÓWNE….. 225
11.1. Wprowadzenie…… 225
11.2. Elektryczny napęd główny w układzie prądu stałego…. 229
11.3. Elektryczny napęd główny w układzie prądu przemiennego… 232
Rozdział 12. APARATY ELEKTRYCZNE I ZABEZPIECZENIA. 235
12.1. Wiadomości ogólne … 235
12.2. Łączniki wtykowe … 241
12.3. Łączniki ręczne…. 242
12.4. Łączniki mechanizmowe …… 244
12.4.1. Łączniki zwarciowe…. 244
12.4.2. Łączniki samoczynne bezzamkowe (styczniki).. 247
12.4.3. Łączniki samoczynne instalacyjne .. 248
12.5. Bezpieczniki topikowe …… 249
12.6. Zabezpieczenia ……… 254
12.6.1. Zabezpieczenia obwodów oświetlenia i ogrzewania .254
12.6.2. Zabezpieczenia obwodów silnika asynchronicznego
klatkowego. 255
12.6.3. Zabezpieczenia prądnic synchronicznych … 258
Rozdział 13. AKUMULATORY ….260
13.1. Wiadomości ogólne .. 260
13.2. Akumulatory kwasowe … 262
13.3. Akumulatory zasadowe …… 266
13.4. Pomieszczenia akumulatorów…… 267
13.5. Obsługa akumulatorów… 268
Rozdział 14. OŚWIETLENIE …. 269
14.1. Wiadomości wstępne…. 269
14.2. Elektryczne źródła światła….. 271
14.2.1. Lampy żarowe..271
14.2.2. Lampy fluorescencyjne (świetlówki) …. 274

14.2.3. Lampy rtęciowe.. 278
14.2.4. Lampy sodowe …. 280
14.2.5. Lampy inne … 282
14.3. O świetlenie pomieszczeń 282
14.4. O świetlenie awaryjne …. 284
14.5. O świetlenie nawigacyjne…… 285
Rozdział 15. ELEKTROENERGETYKA 287
15.1. Podstawowe układy rozdziału energii elektrycznej … 287
15.2. System rozdziału i przesyłu energii elektrycznej…. 288
15.3. Układy elektrowni okrętowej … 289
15.4. Główne źródło energii elektrycznej….. 292
15.5. Prądnice wałowe…… 293
15.5.1. Praca równoległa prądnic … 295
15.5.2. Rozwiązania techniczne …… 299
15.6. Układ aparatów w rozdzielnicy …. 302
15.7. Zasilanie obwodów ważnych…304
15.8. Zasilanie kontenerów izotermicznych ….. 305
15.9. Kable okrętowe…. 310
15.9.1. Oznaczenie typu kabla …. 311
15.9.2. Znakowanie przewodów (kabli)…. 312
15.9.3. Numeracja obwodów sieci energetycznych .. 312
15.9.4. Znakowanie żył 314
15.10. Sieć awaryjna …….. 316
15.10.1. Awaryjne źródło energii elektrycznej…… 316
15.10.2. Tymczasowe źródło energii elektrycznej…. 318
15.10.3. Współpraca rozdzielnicy awaryjnej RA z rozdzielnicą
główną RG…… 318
Rozdział 16. WYSOKIE NAPIĘCIA W ELEKTROENERGETYCE
OKRĘTOWEJ …… 320
16.1. Uwarunkowania techniczne …… 320
16.2. Uwarunkowania ekonomiczne ….. 322
16.2.1. Koszty inwestycyjne …. 322
16.2.2. Koszty eksploatacyjne… 322
16.3. Układ rozdziału energii elektrycznej….. 323
16.4. Ochrona przed porażeniem …324
16.5. Zagrożenia pożarem, wybuchem i inne …. 326

16.6. Łączniki, bezpieczniki, ochronniki …. 329
16.7. Transformatory i przekładniki… 332
16.8. Zabezpieczenia……. 335
16.9. Symulator siłowni okrętowej K-SIM DE 88 – PMT firmy
Konsberg……. 336
Rozdział 17. BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY URZĄDZENIACH
ELEKTRYCZNYCH 344
17.1. Zagrożenie porażeniem – przyczyny i skutki… 344
17.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej ….. 349
17.2.1. Ochrona podstawowa…… 350
17.2.2. Ochrona dodatkowa ….. 353
17.2.3. Obostrzona ochrona dodatkowa….. 355
17.2.4. Inne środki zapobiegania porażeniom elektrycznym
na statku ….. 355
PYTANIA KONTROLNE NA STOPIEŃ OFICERA MECHANIKA
OKRĘTOWEGO …. 357
Poziom operacyjny ….. 357
Poziom zarządzania … 360
LITERATURA …. 365

 

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Elektrotechnika i elektronika okrętowa”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.