www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Cnoty niewieście Studia Historica Gedanensia. Tom XIV (2023)

46,90  (w tym 5% VAT)

ISSN: 2081-3309
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 378
Format: 170×240 mm

Opis

Studia Historica Gedanensia. Tom XIV (2023). Cnoty niewieście

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

„Studia Historica Gedanensia” to rocznik humanistyczny publikujący teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.

 

Spis rzeczy
Wstęp (Anna Łysiak‑Łątkowska) . 9
Nota retrakcyjna . . 16
Lucyna Kostuch
Cnoty samic w De natura animalium Eliana .  19
Anna Pająkowska‑Bouallegui
Eusebia, Elena e l’imperatore romano Giuliano l’Apostata . 34
Agata Chrobot, Jacek Pielas
Das Bild der tugendhaften Frau als Ehefrau und Mutter in ausgewählten
lateinsprachigen Epithalamien und Epitaphien des 16. Jahrhunderts .. 50
Adam Kucharski
Aktywność polityczna i kulturalna kobiet w świetle rękopiśmiennej
i drukowanej prasy polskiego oświecenia (XVIII w.) . . 70
Anna Łysiak‑Łątkowska
Wychowanie i edukacja dziewcząt według Les Conversations d’Émilie
Louise d’Épinay . . . 97
Monika Opioła‑Cegiełka
Cierpliwa, słodka i skromna. Cnoty niewieście w XIX w. według
Klementyny z Tańskich Hoffmanowej i jej Pamiątki po dobrej matce
czyli ostatnich jej rad dla córki . 123
Kinga Raińska
„Bądź aniołem piastunem narodowego ducha…” Cnoty niewieście
rekomendowane w XIX‑wiecznych
poradnikach obyczajowych . 147
Maria Korybut‑Marciniak
Od dobrej pani do apostołki kultury. Ewolucja postaw polskich ziemianek
kresowych wobec ludności wiejskiej w XIX w. .177
6 Spis rzeczy
Grażyna Wyder
Wielkopolskie „entuzjastki” – Bibianna Moraczewska i Emilia Sczaniecka.
Życie złożone w służbie Ojczyzny – świadomy wybór czy zrządzenie losu? . .196
Sebastian Harasimiuk
Cnotliwe Słowianki i knujące Niemki. Wzorzec dobrej żony i jej antyniemiecki
kontekst w powieści historycznej Bracia Zmartwychwstańcy
Józefa Ignacego Kraszewskiego .. 205
Iwona Sakowicz
Victorian Courtship – from Ideal to Real: The Englishwoman’s
Domestic Magazine and the Rules of Etiquette . . 215
Piotr Derengowski
Ernestyna Potowska‑Rose
i Maria Zakrzewska – nieznane liderki ruchu
na rzecz praw kobiet . . 228
Barbara Klassa
Wives, Mothers, Female Warriors. The Image of Polish Women
in Nineteenth Century American Historiography . . . 242
Małgorzata Nossowska
Ewolucja wzorca kobiety idealnej we Francji belle époque. Przypadek
Marguerite Durand i La Fronde . .. 263
Krystyna Berkan
Ewa z Rościszewskich Lorentowiczowa (1869–1943) . .. 281
Leszek Molendowski
„Służyć Bogu, Ojczyźnie i Rodzinie”. Kobiety w faszystowskich Włoszech
(1925–1940) . . . 312
Arnold Kłonczyński
Woman, Mother, Polish Woman. The Evolution of Attitudes of Polish Women
in Sweden 1945–1989 from the Emigrant Perspective .  . 341
Anna Podciborska
“Improperly” Feminine: A Case Study in American Female Convicts
Awaiting Execution, 1981–2019 . .. . 356

 

Contents

Preface (Anna Łysiak‑Łątkowska) . 9
Retraction notice . .  . 17
Lucyna Kostuch
The Virtues of the Female in Aelian’s De natura animalium . .  19
Anna Pająkowska‑Bouallegui
Eusebia, Helena, and the Emperor Julian the Apostate . . 34
Agata Chrobot, Jacek Pielas
A Virtuous Woman in the Renaissance . .. 50
Adam Kucharski
Political and Cultural Activism of Women As Seen in Handwritten
and Printed Press in the Polish Enlightenment (Eighteenth Century) . .70
Anna Łysiak‑Łątkowska
The Raising and Education of Girls as Formulated by Louise d’Épinay
in Les Conversations d’Émilie . .  . 97
Monika Opioła‑Cegiełka
Patient, Sweet, and Modest: Female Virtues according to Klementyna
z Tańskich Hoffmanowa and Her Pamiątki po dobrej matce (A Memorial
of a Dear Mother, or Her Last Pieces of Advice for Her Daughter)
in the Nineteenth Century . 123
Kinga Raińska
“Be Guardian Angel of the National Spirit…” Women’s Virtues Recommended
in Nineteenth‑Century
Programmes of Education . .  147
Maria Korybut‑Marciniak
From the Good Mistress to the Apostle of Culture: The Evolution of the
Attitudes of Polish Female Landowners vis‑à‑vis
the Rural
Population in the Nineteenth Century .  . 177
8 Contents
Grażyna Wyder
Wielkopolskie Enthusiasts – Bibianna Moraczewska and Emilia Sczaniecka:
Life in the Service of the Homeland – Conscious Choice or Fate? . . 196
Sebastian Harasimiuk
Virtuous Slavic Women and Scheming German Ones: The Model
of the Good Wife in Józef Kraszewski’s Bracia Zmartwychstańcy . . 205
Iwona Sakowicz
Victorian Courtship – from Ideal to Real. The Englishwoman’s
Domestic Magazine and the Rule of the Etiquette . . 215
Piotr Derengowski
Ernestyna Potowska-Rose and Maria Zakrzewska: Unknown
“Stars” of the Movement for Women’s Rights . 228
Barbara Klassa
Wives, Mothers, Female Warriors. The Image of Polish Women
in Nineteenth Century American Historiography . . 242
Małgorzata Nossowska
The Evolution of the Model of the Ideal Woman in France
of the Belle Époque: the Case of Marguerite Durand and La Fronde .  263
Krystyna Berkan
Ewa Rościszewska‑Lorentowiczowa
(1869–1943) . .. 281
Leszek Molendowski
Serve God, Country and Family. Women in Fascist Italy (1925–1940) .  312
Arnold Kłonczyński
Woman, Mother, Polish Woman. The Evolution of Attitudes
of Polish Women in Sweden 1945–1989 from the Emigrant Perspective . 341
Anna Podciborska
“Improperly” Feminine: A Case Study in American Female Convicts
Awaiting Execution, 1981–2019 . . . 356

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Cnoty niewieście Studia Historica Gedanensia. Tom XIV (2023)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *