www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Preparatyka i analiza związków naturalnych

35,00  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7865-167-3
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 186
Format: B5

oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Preparatyka i analiza związków naturalnych

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Regina Kasprzykowska, Aleksandra S. Kołodziejczyk, Elżbieta Jankowska, Krystyna Stachowiak 

 

Podręcznik jest adresowany do osób interesujących się chemią organiczną, zwłaszcza tą z pogranicza biologii, studentów kierunków chemii medycznej, chemii kosmetyków czy technologii żywności. Zawiera zestawy ćwiczeń, których procedury zostały opracowane na podstawie prac własnych autorek, a także oryginalnej literatury naukowej. Poświęcony jest przede wszystkim izolowaniu i charakterystyce chemicznej oraz spektralnej głównych składników produktów naturalnych. Zaprezentowano również wybrane sposoby rozdziału mieszanin produktów naturalnych izolowanych z materiału roślinnego, a także metody pozyskiwania olejków eterycznych oraz przykłady ich zgrubnych analiz jakościowych na drodze chromatografii cienkowarstwowej. Przedstawione są też przykłady ilościowego oznaczania głównych składników olejków czy ekstraktów roślinnych metodą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Ostatnia część poświęcona jest produktom zapachowym – ich syntezie i zasadom komponowania mieszanin zapachowych.

 

Spis treści
Przed mowa.
1. Izo lo wa nie wy bra nych związków or ga ni cz nych ze źró deł na tu ra l nych
1.1. Anetol z na sion any żu
1.2. Eu ge nol z pączków goź dzi ko w ca ko rzen ne go
1.3. Ko fe i na z li ści her ba ty
1.4. La kto za z mle ka w pro szku.
1.5. Kwas cy try no wy z soku z cy tryn
1.6. (R)-(+) li mo nen ze skó rek po ma ra ń czy
1.7. Ni ko ty na z li ści ty to niu
1.8. Pi pe ry na z na sion pie przu cza r ne go
1.9. Te o bro mi na z ka kao
1.10. Tri mi ry sty na i kwas mi ry sty no wy z gałki mu sz ka tołowej
1.11. Okta ace ty lo-a-D-ce lo bio za oraz a-D-ce lo bio za z bawełny
1.12.He spe ry dy na ze skó rek po ma ra ń czy
2. Za sto so wa nie cie czo wej chro ma to gra fii ko lu mno wej
do roz działu mie sza nin pro du któw na tu ra l nych
2.1. (S)-(+)-ka r won i (R)-(+)-li mo nen z ole j ku kmin ko we go
2.2. Ane tol z ole j ku any żo we go
2.3. b-ka ro ten i li ko pen z pa sty po mi do ro wej
3. Ole j ki ete ry cz ne
3.1. Cha ra kte ry styka olej ków ete ry cznych
3.2. Wyod rę b nia nie ole j ków ete ry cz nych z ma te riału ro ślin ne go
3.3. Przegląd najpo pular nie j szych ole j ków ete ry cz nych
3.3.1. Olejek anyżo wy
3.3.2. Ole jek ba zy lio wy
3.3.3. Ole jek cy na mo no wy
3.3.4. Ole j ki cy tru so we
3.3.5. Olejek go ździ ko wy
3.3.6. Ole jek jałow co wy
3.3.7. Ole jek kmin ko wy.
3.3.8. Ole jek ko len dro wy
3.3.9. Ole jek z ko pru włoskie go (fen kułowy)
3.3.10. Ole jek la wen do wy

3.3.11. Ole jek le mon gra so wy (z tra wy cy try no wej)
3.3.12. Ole jek ma je ran ko wy
3.3.13. Ole jek me li so wy
3.3.14. Ole jek mię ty pie przo wej
3.3.15. Ole jek roz ma ry no wy
3.3.16. Ole jek ró ża ny
3.3.17. Ole jek ru mian ko wy
3.3.18. Ole jek so s no wy
3.3.19. Ole jek szałwio wy
3.3.20. Ole jek ta ta ra ko wy
3.3.21. Ole jek ty mian ko wy
3.4. Ana li za składu ole j ków ete ry cz nych na pod sta wie ba dań TLC
4. Oz na cza nie za wa r to ści wy bra nych skład ni ków
w ma te ria le bio lo gi cz nym me todą HPLC
4.1. Sche mat anali zy
4.2. Oz na cza nie za wa r to ści ko fe i ny w ró ż nych ga tun kach her ba ty
4.3. Oz na cza nie za wa r to ści ty mo lu w ole j ku ty mian ko wym
4.4. Oz na cza nie za wa r to ści al de hy du cyna mo no we go w ole j ku cy na mo no wym
5. Or ga ni cz ne związki za pa cho we
5.1. Przegląd or ga ni cz nych związków za pa cho wych
5.2. Syn te zy wy bra nych pre pa ra tów za pa cho wych
5.2.1. Te ch ni ki estry fi ka cji Fi s che ra
5.2.2. Inne me to dy syn te zy estrów
5.2.3. Inne za pa cho we związki or ga ni cz ne
5.2.4. Syn te za mi kro fa lo wa
5.3. Ana li za pre pa ra tów
5.3.1. Ana li za spe ktra l na
5.3.2. Re a kcje chara ktery sty cz ne
6. Ko m po zy cje za pa cho we
6.1. Świat za pa chów
6.2. Za sa dy kom po no wa nia mie sza nin za pa cho wych
6.3. Przykłady pro s tych ko m po zy cji za pa cho wych
Załączni ki
1. Chro ma to gra fia cien kowa r stwo wa (TLC)
2. Fo r mu la rze spra wo z dań
Bi b lio gra fia
Źródła ilu stra cji
Spis ilustracji
Spis ta bel

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Preparatyka i analiza związków naturalnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *