www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Pars in toto: mniejszości w ciągu dziejów. Studia Historica Gedanensia. Tom VIII

39,90  24,99 

ISSN: 2081-3309
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 360
Format: B5

oprawa miękka

2 w magazynie

Opis

Pars in toto: mniejszości w ciągu dziejów. Studia Historica Gedanensia. Tom VIII

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Przemysław Różański (red.)

 

Podobnie jak to miało miejsce przy dotychczasowych wydaniach, także w niniejszym redakcja nie ogranicza ram geograficznych i czasowych dla naukowych dociekań. Dlatego zakres zainteresowań badawczych autorów ósmego tomu rocznika sięga od Afryki przez Europę po Amerykę Północną oraz od XVII w. po Chrystusie po nasze stulecie. W rezultacie teksty, które oddajemy do rąk czytelników, uwidaczniają różnorodność zainteresowań badawczych historyków w zakresie szeroko rozumianej problematyki mniejszościowej.

Spis rzeczy

ARTYKUŁY
Wstęp (Przemysław Różański) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       9
John Baden
The Formation of an Afghan Community in the United States . . . . . . . . . . 15
Maja Biernacka
Katalońska pamięć zbiorowa. Między krzywdą moralną
a „gotowaniem historii” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Jarmila Brezinová Švihranová
Germans and Rehoboth Basters in the German Southwest Africa .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Alicja Gontarek
Problematyka cygańska w prasie narodowej w latach 1935–1939,
na przykładzie „Warszawskiego Dziennika Narodowego” . . . . . . . . . . . . . . 59
Łukasz Kołtuniak
Chrześcijanie w Czechach jako mniejszość? Przyczyny i szanse zmiany
sytuacji Kościołów w Republice Czeskiej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
Tomasz Kowalczyk
Relacje różnych grup społecznych, zamieszkujących parafie Kuflew,
Jeruzal i Kałuszyn, w świetle akt metrykalnych z XVII i XVIII wieku .  .  .  .  .  .  .  . 93
Anna Kronenberg
Migracje kobiet – między emancypacją a wyzyskiem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Michał Krzyżanowski
Relacje policjantów z San Francisco na temat Chinatown jako źródło
dla historii mentalności amerykańskiej w XIX wieku .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
Adam Adrian Ostanek
Stosunki polsko‑ukraińskie a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej
w kontekście wydarzeń 1930 roku w Małopolsce Wschodniej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .163
Rafał Roguski
Przestępstwa kryminalne w woj. stanisławowskim w okresie
styczeń–lipiec 1939 roku w świetle sprawozdań wojewody stanisławowskiego �����������194
Przemysław Różański
„New York Times” wobec wystąpień antyżydowskich w Polsce
w okresie międzywojennym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .210
Karol Staniszewski
Działalność polskich organizacji rolniczych w Prusach Zachodnich
w latach 1850–1890 na rzecz rozwoju rolnictwa polskiego w świetle
pomorskiej prasy polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Andrzej Topij
Polityka narodowościowa Łotwy w okresie rządów autorytarnych
Kārlisa Ulmanisa (1934–1940) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
Zofia Trębacz
Prasa katolicka drugiej połowy lat trzydziestych wobec idei masowej
emigracji żydowskiej z Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
STUDIA I MATERIAŁY
Zbigniew Landowski
Kiedy na ślub schodzi się pół narodu… Przyczynek do oral history
najmniejszej grupy etnicznej w Polsce. Karaimi Trójmiasta. Ze wspomnień ��������������305
ARTYKUŁY RECENZYJNE
Wokół „operacji polskiej” NKWD 1937–1938. Na marginesie książki Nikołaja
Iwanowa Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina, Znak Horyzont,
Kraków 2014, ss. 480 (Konrad Zieliński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
RECENZJE
Tomasz Ćwienk, Autonomia śląska w perspektywie historycznej i współczesnej,
Prasa i Książka, Katowice 2014, ss. 176 (Kasjan Kasprzak) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .339
Katia Michajłowa, Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian,
tłum. Hanna Karpińska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010,
ss. 488 (Piotr Koprowski) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .342
Aurel Sergiu Marinescu, O contribuție la istoria exilului românesc
(ang.: A contribution to the history of the Romanian exile), vol. 5, Bucharest
(București: Grupul Editorial Vremea, 2005), pp. 855 (Anca Cristina Irimia,
Anna Mazurkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
O sobie nawzajem sine ira et studio – recenzja książki Polacy i Ukraińcy – historia,
która łączy i dzieli, red. Joanna Karbarz‑Wilińska,
Magdalena Nowak,
Tadeusz Sucharski, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,
Słupsk–Gdańsk 2015, ss. 391 (Marta Studenna‑Skrukwa) . . . . . . . . . . . . . . 354

Contents

Introduction (Przemysław Różański) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ARTICLES
John Baden
The Formation of an Afghan Community in the United States . . . . . . . . . . . 15
Maja Biernacka
Catalonian Collective Memory: Between Moral Wrong
and the “Concoction of History” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Jarmila Brezinová Švihranová
Germans and Rehoboth Basters in the German Southwest Africa .  .  .  .  .  .  .  .  .     42
Alicja Gontarek
The Gypsy Issue in the Nationalist Press between 1935 and 1939
(as Presented in the “Warszawski Dziennik Narodowy”) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Łukasz Kołtuniak
Christians as a Minority in the Czech Lands: Causes of and Opportunities
for Change in the Situation of the Christian Churches in the Czech Republic ������� 79
Tomasz Kowalczyk
The Relations of Different Social Groups Living in the Parishes of Kuflew, Jeruzal,
and Kałuszyn as Presented in Registration Documents from the Seventeenth and
Eighteenth Centuries .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
Anna Kronenberg
Women’s Migration – Between Emancipation and Exploitation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Michał Krzyżanowski
Accounts of San Francisco Policemen relating to Chinatown as a Source
for a History of American Mentalité in the Nineteenth Century .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
Adam Adrian Ostanek
Polish‑Ukrainian
Relations and the Security of the Polish Republic
in the Context of the Events of 1930 in Małopolska Wschodnia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
Rafał Roguski
Criminal Activities in the Stanisławów Voivodeship in the Period
January–July 1939 as Presented in Reports by the Voivode of Stanisławów ������������� 194
8 Contents
Przemysław Różański
The “New York Times” on Anti‑Jewish
Acts in Poland in the Inter‑War
Period ���������210
Karol Staniszewski
The Activities of Polish Farming Organizations in West Prussia between 1850
and 1890 in Support of Development of Polish Agriculture as Seen
in the Pomeranian Polish‑language
Press .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240
Andrzej Topij
Latvia’s Nationalities Policy under the Authoritarian Regime
of Kārlis Ulmanis (1934–1940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Zofia Trębacz
The Catholic Press of the Second Half of the 1930s on the Idea
of Mass Jewish Emigration from Poland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .281
STUDIES AND MATERIALS
Zbigniew Landowski
When half the nation comes to the wedding… A Contribution to
the Oral History of the Smallest Ethnic Group in Poland. The Karaims
of the Three Cities. Recollections .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .305
REVIEW ARTICLE
Concerning the NKWD’s “Polish Operation” of 1937–1938: On Nikołaj Iwanow’s
Forgotten Genocide: Poles in Stalin’s State, Publishing House: Znak Horyzont,
Krakow 2014, pp. 480 (Konrad Zieliński) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .325
REVIEWS
Tomasz Ćwienk, Silesian Autonomy from a Historical and Contemporary
Perspective, Publishing House: Prasa i Książka, Katowice 2014, pp. 176
(Kasjan Kasprzak) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 339
Katia Michajłowa, The Wandering Old Man in Slavic Popular Culture,
trans. Hanna Karpińska, Publishing House: Oficyna Naukowa, Warszawa 2010,
pp. 488 (Piotr Koprowski) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 342
Aurel Sergiu Marinescu, O contribuție la istoria exilului românesc
(ang.: A contribution to the history of the Romanian exile), vol. 5, Bucharest
(București: Grupul Editorial Vremea, 2005), pp. 855 (Anca Cristina Irimia,
Anna Mazurkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Of Each Other – Mutually: Sine ira et studia. Review of Poles and Ukrainians: A History
That Unites and Divides, eds. Joanna Karbarz‑Wilińska,
Magdalena Nowak, Tadeusz
Sucharski, Baltic Sea Culture Center in Gdansk, Słupsk–Gdańsk 2015, pp, 391
Słupsk–Gdańsk 2015, ss. 391 (Marta Studenna‑Skrukwa) . . . . . . . . . . . . . . . 354

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Pars in toto: mniejszości w ciągu dziejów. Studia Historica Gedanensia. Tom VIII”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *