www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Kwestia filozofii i Heidegger. Doświadczenie metafilozoficzne

33,00  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7865-186-4
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 254
Format: 140×225 mm

oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Kwestia filozofii i Heidegger. Doświadczenie metafilozoficzne

 Autor: Włodzimierz Pawliszyn, Aleksandra Pawliszyn

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Przedstawiona monografia Włodzimierza Pawliszyna wprowadza czytelnika drogą udatnych analiz wybranych wątków filozofii Martina Heideggera, ujawniających m.in. nieoczywistość metody fenomenologicznej, w wymiar namysłu nad filozofowaniem samym, niedającym się wyczerpać w jakimkolwiek dyskursie. Zarówno filozoficzny zamysł, jak i precyzyjna – niemal wzorcowa – metodyczność analiz trafnie wybranych fragmentów prac Heideggera czynią ją atrakcyjną tak dla filozofów, jak też dla każdego humanisty pragnącego wkroczyć w świat filozofii i Heideggera.Spis treści
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Część pierwsza
UJAWNIENIE OTWARTOŚCI KWESTII FILOZOFII
Rozdział pierwszy. Wskazanie na otwartość kwestii fi lozofi i . . . . . . 13
§ 1. Dwojakość nawyku w kwestii fi lozofi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pkt 1. Przełom mitologiczno-teoretyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pkt 2. Pitagorasowe uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 2. Przełom i uruchomienie nie są tym samym.
Otwarcie kwestii fi lozofi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozdział drugi. Wykazywanie otwartości kwestii fi lozofi i . . . . . . . . . 17
§ 1. Zadania obecnego rozdziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 2. Przełom mentalny ludzkości jest na pewno niewiadomy . . . . 18
Pkt 1. Antropologia kulturowa
oraz właściwa o przełomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A. Stanowiska antropologii społecznej . . . . . . . . . . . . . . 18
a) Jedni antropolodzy kulturowi
potwierdzają istnienie przełomu . . . . . . . . . . . . . . 18
b) Drudzy znów przełomowi przeczą . . . . . . . . . . . . 19
c) Całościowe stanowisko
antropologii kulturowej w sprawie
istnienia przełomu: niewiadome . . . . . . . . . . . . . 22
B. Stanowiska antropologii biologicznej:
przełomu nie było . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pkt 2. Czy w historii fi lozofi i twierdzenie
o istnieniu przełomu uzyskuje potwierdzenie? . . . . . . . 25
Pkt 3. Wyłączną siłą twierdzenia o istnieniu przełomu
jest arbitralność „historyków fi lozofi i” . . . . . . . . . . . . . . 29
Pkt 4. Rekapitulacja obecnego paragrafu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
§ 3. Pitagorasowy wzorzec fi lozofi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pkt 1. Kłopoty z postacią Pitagorasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pkt 2. Opowieść o rozmowie Pitagorasa z władcą Fliuntu . . . 35
Pkt 3. „Pitagorasowe” wzorce fi lozofi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
§ 4. Bilans całości dotychczasowych dokonań
i następne perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Część druga
NA TROPIE METAFILOZOFII WCZESNEJ FILOZOFII HEIDEGGERA
Rozdział pierwszy. Filozofi a i kwestia fi lozofi i w Byciu i czasie . . . . . 55
§ 1. Zamysł i rzeczywistość Sein und Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
§ 2. Przymus i powaga pytania o bycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
§ 3. Pojęcie bycia a trzy przesądy tradycyjnej metafi zyki . . . . . . . . 60
Pkt 1. Bycie jest pojęciem najogólniejszym,
tzn. najbardziej mrocznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Pkt 2. Niedefi niowalność a sens bycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Pkt 3. Oczywistość i niezrozumiałość pojęcia bycia . . . . . . . . . 63
§ 4. Pytanie o bycie w świetle teorii zapytywania . . . . . . . . . . . . . . 64
§ 5. Człowiek bytem wyróżnionym w pytaniu o bycie . . . . . . . . . . 67
§ 6. Idea metafi zyki „fundamentu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
§ 7. Idea introdukcji do ontologii fundamentalnej,
czyli idea ontologicznej analityki jestestwa –
rzeczywiste Sein und Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
§ 8. Plan analizy bytu ludzkiego przez wzgląd na bycie . . . . . . . . . 75
§ 9. Idea i zarys destrukcji dziejów ontologii –
Sein und Zeit tylko zamierzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
§ 10. Fenomenologia jako właściwa metoda
właściwej ontologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pkt 1. Czymże jest „fenomen”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Pkt 2. Omówienie i rozwinięcie Heideggerowej
wykładni fenomenu. Sprawa fenomenologii . . . . . . . . . 80
Pkt 3. Formalne a pozytywne ujęcie fenomenu . . . . . . . . . . . . . 85
Pkt 4. Cóż znaczy „logos”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Pkt 5. Czym jest fenomenologia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pkt 6. Filozofi a, czyli ontologia i fenomenologia zarazem.
Hermeneutyka Dasein jako
wprowadzenie do fi lozofi i i istotny sens fi lozofi i . . . . . . 93
§ 11. Analityka bytu ludzkiego
nie jest psychologią, antropologią, ani biologią… . . . . . . . . . . . 95
§ 12. Sens bycia – ontologiczno-egzystencjalna teoria sensu . . . . . . 98
§ 13. Architektonika sensownej sytuacji –
omówienie Heideggerowej teorii sensu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
§ 14. Wykład egzystencjalnej analityki jestestwa jako zdanie
sprawy z faktycznie wykonanego przez Heideggera
w Sein und Zeit fi lozofi cznego zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Pkt 1. Forma fi lozofi i: pojęciowość wobec egzystencjalności,
czyli bezpojęciowej zrozumiałości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Pkt 2. Człowiek jest, właściwie albo niewłaściwie.
Uwaga o właściwych wartościach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Pkt 3. Trwoga wynosi nas poza byt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Pkt 4. Sein zum Tode: u kresu siebie pobieramy wszystko . . . . 110
Pkt 5. Czym „naprawdę” jest czas?, sens ludzkiej
skończoności; i czy jest on sensem bycia? . . . . . . . . . . . . 112
§ 15. Sein und Zeit w kwestii fi lozofi i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Rozdział drugi. Filozofi a w teologicznym kontekście i aspekcie . . . . 124
§ 1. Potoczne ujęcie stosunku fi lozofi i i teologii . . . . . . . . . . . . . . . . 124
§ 2. Właściwe, tzn. istotowe ustawienie
relacji fi lozofi i i teologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
§ 3. Idea nauki w ogóle. Nauki ontyczne – ontologia . . . . . . . . . . . 126
§ 4. Pozytywność nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
§ 5. Positum teologii: wiara. Zakres teologicznego zadania . . . . . . 128
§ 6. Naukowość nauki wiary.
Nauki ontyczne na ontologicznym fundamencie . . . . . . . . . . . 130
§ 7. Ontologiczne wydłużenie ontycznej specyfi ki teologii . . . . . . 132
§ 8. Konieczność uwzględnienia ontologii przez teologię . . . . . . . . 133
§ 9. Filozofi a teologii jedynie może służyć.
Wszystkim innym, nie-teologicznym naukom pozytywnym
fi lozofi a ze swej istoty wytycza kierunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
§ 10. Wiara „śmiertelnym wrogiem” fi lozofi i.
Filozofi a chrześcijańska nie istnieje.
Fenomenologia jest metodą ontologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
§ 11. Rekapitulacja prezentacji: Filozofi a a uniwersum nauk . . . . . . 134
Część trzecia
W POSZUKIWANIU METAFILOZOFII PÓŹNEJ MYŚLI HEIDEGGERA
Rozdział pierwszy. Filozofi a i kwestia fi lozofi i
w myśli późnego Heideggera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
§ 1. Zwrot w fi lozofi i Heideggera:
zmiana podejścia do postawionego zadania . . . . . . . . . . . . . . . 149
§ 2. „Doświadczenie zapomnienia bycia” –
obraz choroby nowożytnej ludzkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Pkt 1. Nauka sublimacją Nowożytności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Pkt 2. Czym jest metafi zyka, istota Nowożytności? . . . . . . . . . 154
Pkt 3. Epoka metafi zyczna jest konieczna
w dziejach bycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
§ 3. Omówienie Heideggerowego rozpoznania
„dzisiejszej biedy świata” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
§ 4. Myślenie istotne, tzn. niemetafi zyczne,
czyli myśl o niczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Pkt 1. Nicość i trwoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Pkt. 2. Nicość podłożem wszystkiego;
także Nowożytności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Pkt 3. Myślenie istotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
§ 5. Dopełnienie się metafi zycznej epoki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
§ 6. Kim jest tedy człowiek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Pkt 1. To nie jest problem antropologiczny… . . . . . . . . . . . . . . 173
Pkt 2. Prawda o człowieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Pkt 3. Heidegger moralistą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Pkt 4. „‘Istota’ człowieka leży w jego ek-sisten-cji” –
powołaniem człowieka jest być w prawdzie . . . . . . . . . 175
Pkt 5. Bycie w prawdzie w zbliżeniu: zadomowienie . . . . . . . 179
§ 7. Co znaczy myśleć; zadanie teraźniejszej myśli . . . . . . . . . . . . . 184
Pkt 1. Co znaczy myśleć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Pkt 2. Zadanie myślenia przy końcu fi lozofi i . . . . . . . . . . . . . . . 191
§ 8. Co to jest prawda? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
§ 9. Czymże jest fi lozofi a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Pkt 1. Wybór drogi źródłosłowu
w zapytywaniu o fi lozofi ę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Pkt 2. Heideggerowa wykładnia Heraklitowego
„miłowania mądrości”: wszelki byt jest w byciu . . . . . 207
Pkt 3. „Mądrość” na pewno narodziła się
pośród starożytnych Greków… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Pkt 4. … i umarła, i narodziła się fi lozofi a . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Pkt 5. Dzieje prawdziwej miłości prawdziwej mądrości –
mgnienie tylko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Pkt 6. Istotowy rys dziejów fi lozofi i „całej”:
prawdziwej (myślicielstwa) i nie
(fi lozofi i, metafi zycznej miłości mądrości) . . . . . . . . . . . 211
Pkt 7. Na pytanie: Co to jest fi lozofi a? „odpowiedź może
być tylko fi lozofująca”, a nie np. historyczna . . . . . . . . . 212
Pkt 8. Choć jesteśmy w stałej odpowiedniości
do bycia – niekiedy tylko fi lozofujemy . . . . . . . . . . . . . . 213
Pkt 9. Filozofi a jest odpowiadaniem (mowa) na głos bycia . . . 214
Pkt 10. Zdziwienie jest tkanką odpowiadania głosowi bycia,
duchem fi lozofi i. Nasze uwagi
o pełnym podobieństwie zdziwienia i trwogi . . . . . . . 215
Pkt 11. Filozofi a (od-powiadanie)
jest w służbie mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
§ 10. Zagadnienia poetyckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Część czwarta
METAFILOZOFICZNE DOŚWIADCZENIE
Rozdział pierwszy. Wolność stanowienia
(w) kwestii „miłowania mądrości” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Rozdział drugi. Heideggerowa próba wyznaczenia
fi lozofi i urzeczywistniającego kierunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Rozdział trzeci. Możliwości „miłowania mądrości”
nie zostały wyczerpane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Z literatury cytowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kwestia filozofii i Heidegger. Doświadczenie metafilozoficzne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *