www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Kultury uniwersytetu

27,99 

ISBN: 978-83-8206-009-6

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 302

Format: 160 x 220 mm

Opis

Kultury uniwersytetu

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Jarosław Jendza

 

Monografia stanowi empiryczne studium funkcjonowania uniwersytetu jako organizacji zrealizowane w krytycznym paradygmacie nauk społecznych. Autor, wyróżniwszy i opisawszy różnorakie kultury akademickie uczonych, dokonuje pogłębionego wglądu nie tylko w stan ważnej dla społeczeństwa instytucji uniwersytetu, ale także sposobów jego badawczego eksplorowania.

 

Spis Treści

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 11

Część pierwsza

Konstruowanie problemu badawczego

Rozdział 1

Uniwersytet jako organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 21

Formalizacja a uczenie się organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Formalny wymiar funkcjonowania uniwersytetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Nieformalny wymiar funkcjonowania uniwersytetu . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Nieformalizowany wymiar funkcjonowania uniwersytetu . . . . . . . . . . . 42

Rozdział 2

Kultura organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Pojęcie kultury – problemy definicyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Kultury akademickie uniwersytetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Funkcjonalistyczno-strukturalne rozumienie kultury organizacyjnej . . . 57

Interpretatywno-symboliczna perspektywa badań nad kulturą

organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Radykalno-krytyczne studia kultury organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Rozdział 3

Uniwersytet jako przedmiot badań pedagogicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Metodologia nauki jako ideologia – ku „uegzotycznieniu

udomowionego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Praktyki badawcze a idea interesów konstytuujących poznanie

Jürgena Habermasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Badania w kontekście metafory zbiorowych mechanizmów

obronnych Pierre’a Bourdieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Projekty badawcze ludzi uniwersytetu w perspektywie kategorii

efektu odwrócenia Raymonda Boudona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Metodologiczne założenia przeglądu badań nad uniwersytetem

w polskich projektach empirycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Proces konstruowania metaanalizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Procedura doboru tekstów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Kryteria analizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Wyniki i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Strategie badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Sposoby gromadzenia danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Metoda doboru próby badawczej i forma wniosków . . . . . . . . . . . . 111

Kultura akademicka jako przedmiot zainteresowania badaczy . . . . . . . 114

Praktyka pedagogicznych badań kultury akademickiej – próba

podsumowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Część druga

W poszukiwaniu konwencji badania kultur uniwersytetu.

Metodologia badań własnych

Rozdział 4

Fenomenografia jako podejście badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Fenomenografia jako procedura badawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Podstawowe założenia ontologiczno-epistemologiczne . . . . . . . . . . 134

Cel badań i problem badawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Indywidualny wywiad semistrukturyzowany jako sposób

gromadzenia danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Kroki postępowania badawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Ograniczenia przyjętej procedury badawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Rozdział 5

Metafory, którymi żyjemy w uniwersytecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Metafora w ujęciu kognitywnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Konstruktywistyczno-interpretatywne podejście do analizy metafor . . 161

Radykalno-krytyczne studia dyskursu z metaforą w roli głównej . . . . . 164

Rozdział 6

Organizacja badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Przebieg badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Dobór i charakterystyka próby badawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Część trzecia

Kultury uniwersytetu

i ich metaforyczne wymiary

Rozdział 7

Kultura spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Ofensywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Grodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Obojętność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Porozumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Rozdział 8

Kultura rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Podróż w nieznane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Realizacja SIEBIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Precjoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Rozdział 9

Kultura wyścigu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Olimpiada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Gala sportu zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Rozdział 10

Kultura zakładu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Wszystko za nic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Stabilność równiejszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Kapryśne wahadło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Rozdział 11

Metafory w narracjach akademików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Mapa kontekstualna metafory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Narybek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Wymalowane usta pełne wulgaryzmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Ocieplić uniwersytet i zamówić samolot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Podsumowanie

Ku uniwersytetowi hybrydalnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

I. Źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

II. Opracowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kultury uniwersytetu”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *