www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne

39,90  35,90 

ISBN: 978-83-233-4271-7
rok: 2017
format: B5
stron:184
oprawa: miękka
język publikacji: Polski / Polish

Opis

Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne

red. Jan F. Jacko , red. Iwona Maciejowska , red. Ewa Okoń-Horodyńska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Głównym celem monografii jest określenie oczekiwań i potrzeb społecznych dotyczących kształcenia wyższego. Została podzielona na 3 części. W każdej z nich cel jest realizowany w innym aspekcie. Pierwsza część prezentuje stanowiska dotyczące tego, jak edukacja akademicka może przyczyniać się do dobrobytu, rozwoju oraz bezpieczeństwa społeczeństw. Część druga jest analizą aktualnych uwarunkowań kształcenia w Polsce i na świecie, a także dotyczy treści i metod kształcenia. Trzecia część jest poświęcona roli i kompetencjom nauczyciela w kształtowaniu oczekiwanych społecznie kompetencji i umiejętności.

Monografia ma charakter multi dyscyplinarny. Wykorzystano w niej narzędzia różnych nauk, m.in. ekonomii, filozofii, nauk o zarządzaniu, pedagogiki, a także socjologii. Zawiera ujęcia teoretyczne i aplikacyjne. Niektóre rozdziały są analizą literatury przedmiotu, inne zdają sprawę z autorskich badań.

Zaprezentowane rozważania zawierają między innymi propozycję odpowiedzi na następujące pytania: Jakie społeczne potrzeby powinien zaspokajać uniwersytet? W jakich kierunkach powinien się zmieniać? W jakich warunkach edukacja uniwersytecka może zaspokajać te potrzeby? Jaka jest swoista dla uniwersytetu gospodarczo-społeczna i kulturowa wartość kształcenia? Do spełniania jakiego typu zadań społecznych powinien przygotowywać uniwersytet? Czy edukacja uniwersytecka ma być powszechna (egalitarna) czy elitarna? Jakie kompetencje i umiejętności są społecznie oczekiwanym „produktem” uniwersytetu? Na czym polega różnica między celami kształcenia ogólnoakademickiego i praktycznego na uniwersytecie? Czy określony w czasach antycznych ideał kształcenia akademickiego jest wciąż aktualny?

 

SYNTETYCZNY SPIS TREŚCI

Analityczny spis treści  6

WPROWADZENIE  11

I. CELE KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO

1. „KREATYWNA KLASA” Z UNIWERSYTETU? – Ewa Okoń-Horodyńska 19
2. KLASYCZNY IDEAŁ KSZTAŁCENIA A POTRZEBY SPOŁECZNE – Jan F. Jacko 39
3. UNIWERSYTET WCZORAJ I DZIŚ – Tadeusz Oleksyn  57

II. DYDAKTYKA AKADEMICKA

4. JEDNOŚĆ NAUKI I DYDAKTYKI JAKO CZYNNIK ŁĄCZĄCY IDEAŁ UNIWERSYTETU Z POTRZEBAMI SPOŁECZNYMI – Marek Wasielewski  99
5. IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A EFEKTY KSZTAŁCENIA NA WYBRANYCH KIERUNKACH STUDIÓW OFEROWANYCH NA POLSKICH UCZELNIACH – Eliza Rybska, Agnieszka Cieszyńska  113

III. NAUCZYCIEL AKADEMICKI

6. VERBA DOCENT, EXEMPLA TRAHUNT – ROLA MISTRZA W KSZTAŁTOWANIU UNIWERSYTECKIEGO IDEAŁU – Witold Brniak, Mirela Gudowicz, Hanna Sieja-Skrzypulec  129
7. STUDENCKA LEKCJA W SZKOLE JAKO ŹRÓDŁO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OKIEM NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO I STUDENTA – Małgorzata Krzeczkowska, Wojciech Piekoszewski, Kamil Jurowski, Anna Jurowska  145
8. O PĘKANIU GRANICY MISTRZ – UCZEŃ. CREATIVE WRITING NA UNIWERSYTECIE – DWA MODELE KSZTAŁCENIA TWÓRCZEGO I KILKA INTUICJI – Hanna Sieja-Skrzypulec  161
ZAKOŃCZENIE  175

Noty biograficzne  179

ANALITYCZNY SPIS TREŚCI

Syntetyczny spis treści  5

WPROWADZENIE  11

Literatura  15

CZĘŚĆ I. CELE KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO

Rozdział 1
„Kreatywna klasa” z uniwersytetu? – Ewa Okoń-Horodyńska  19
Abstract: A “creative class” from the university?  19
Streszczenie  19
Wstęp  20
Kreatywność i jej wyznaczniki  21
Od kreatywności do innowacyjności: co z potencjałem?  24
Co uniwersytet może, a co powinien w sprawie kreatywności i innowacji dla przyszłości  28
Konkluzje  35
Literatura  37

Rozdział 2
Klasyczny ideał kształcenia a potrzeby społeczne – Jan Franciszek Jacko  39

Abstract: Th e classical ideal of didactics and social needs  39
Streszczenie  39
Wstęp  40
Klasyczny ideał kształcenia  40
Klasyczny paradygmat kształcenia w nowożytnych projektach uniwersytetu  42
Wyższe kształcenie zawodowe  48
Uniwersytet a potrzeby społeczne  51
Ekonomiczne uwarunkowania misji uniwersytetu 52
Zakończenie  52
Literatura  53

Rozdział 3
Uniwersytet wczoraj i dziś – Tadeusz Oleksyn  57

Abstract: Models and evolution of universities  57
Streszczenie  58
Rozumienie uniwersytetu i Magna Charta Universitatum (1988)  58
Prototypy uniwersytetu  61
Średniowieczne uniwersytety europejskie  65
Model uniwersytetu Wilhelma von Humboldta, jego ekspansja i pytanie o aktualność  67
Uniwersytet przedsiębiorczy/trzeciej generacji  70
Nowożytne i współczesne uniwersytety katolickie  71
Uniwersytety w USA i ranking światowy  73
Najstarsze polskie uniwersytety – historia i modele  75
Uniwersytet Jagielloński  75
Uniwersytet Wileński  76
Uniwersytet Lwowski im. Jana Kazimierza  78
Uniwersytet Wrocławski  81
Uniwersytet Poznański  83
Uniwersytet Warszawski  85
Model uniwersytetu w Polsce w świetle prawa. Poziom kształcenia  88
USA  89
Polska  89
Proces Boloński  89
Konkluzje  91
Literatura  94

CZĘŚĆ II. DYDAKTYKA AKADEMICKA

Rozdział 4
Jedność nauki i dydaktyki jako czynnik łączący ideał uniwersytetu z potrzebami społecznymi – Marek Wasielewski  99

Abstract: The unity of science and education as a factor connecting the idea of the university with social needs  99
Streszczenie  99
Wprowadzenie  100
Dydaktyki przedmiotowe w szkole wyższej na tle dydaktyki ogólnej  100
Rozwój naukowy i sytuacja zawodowa dydaktyków przedmiotowych  103
Zakończenie  108
Literatura  109

Rozdział 5
Idea zrównoważonego rozwoju a efekty kształcenia na wybranych kierunkach studiów oferowanych na polskich uczelniach – Eliza Rybska, Agnieszka Cieszyńska  113
Abstract: Th e idea of sustainable development in the context of learning outcomes in selected fields of studies at Polish universities  113
Streszczenie  113
Wstęp  114
Materiał i metody  117
Wyniki  118
Dyskusja  120
Wnioski  122
Literatura  123

CZĘŚĆ III. NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Rozdział 6
Verba docent, exempla trahunt – rola mistrza w kształtowaniu uniwersyteckiego ideału – Witold Brniak, Mirela Gudowicz, Hanna Sieja-Skrzypulec  129
Abstract: Verba docent, exempla trahunt – the role of the master in the development of the University ideal  129
Streszczenie  130
Wstęp: o uczniach i heretykach  130
O prowadzonych rozmowach, czyli o pełni i niedosycie  132
Materiał i metody  132
Wyniki  133
Interpretacja wyników i wnioski  135
O dobrodziejstwie  137
Podsumowanie  140
Literatura  142
Załącznik 1 – Ankieta „Mistrz w uczelni”  143

Rozdział 7
Studencka lekcja w szkole jako źródło kompetencji kluczowych okiem nauczyciela akademickiego i studenta – Małgorzata Krzeczkowska, Wojciech Piekoszewski, Kamil Jurowski, Anna Jurowska  145

Abstract: Student lesson in school as a source of key competences under the university teacher’s and student’s magnifying glass  145
Streszczenie  146
Czym właściwie jest kształcenie?  146
Pożądane cechy współczesnego nauczyciela z punktu widzenia potrzeb
społeczeństwa  147
Nabywanie kompetencji przez studenta na etapie przygotowywania do prowadzenia lekcji – badania opinii studentów Wydziału Chemii UJ  150
Kompetencje absolwentów z punktu widzenia pracodawców jako potrzeby społeczne  155
Podsumowanie  157
Podziękowania  158
Literatura  158

Rozdział 8
O pękaniu granicy mistrz – uczeń. Creative writing na uniwersytecie – dwa modele kształcenia twórczego i kilka intuicji – Hanna Sieja-Skrzypulec  161
Abstract  161
On crossing the master-student border. Creative writing at the university. Two models of creative education 161
Streszczenie  162
Kształcenie pisarskie jako spotkania z mistrzem  162
Intuicja pierwsza – językowa  164
Intuicja druga – historyczna  165
Intuicja trzecia – filozoficzno-antropologiczna  166
O dwóch modelach kształcenia twórczego  169
Relacja twórcza i pękanie granicy  171
Literatura  172
Zakończenie. Projekty dydaktyki akademickiej a potrzeby społeczne  175
Literatura  176

Noty biograficzne  179

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *