www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego

30,99 

ISBN: 978-83-7865-239-7
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 292
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Marzena Przetak

 

W pracy sformułowano wiele spostrzeżeń oraz uwag niezwykle cennych nie tylko dla teorii tekstu (wzbogacając wszak tę teorię o kompleksowe opracowanie struktury szczególnie doniosłego tekstu urzędowego, jakim jest kodeks karny), ale i dla nauk prawnych, w tym w szczególności dla ogólnej teorii prawa, teorii legislacji oraz teorii i dogmatyki prawa karnego, dla których jest ona w wielu punktach opracowaniem pionierskim. 

S € ‚ƒ„s†€
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1. Cel i przedmiot pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2. Hipotezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.3. Założenia metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4. Stan badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.1. Stan badań nad tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4.2. Stan badań nad tekstem prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.4.2.1. Prawoznawcze badania nad tekstem prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.4.2.2. Zainteresowanie tekstem prawnym w językoznawstwie . . . . . . . . . . 32
1.5. Kompozycja pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. Kodeks karny jako egzemplarz klasy tekstów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1. Ewolucja pojęcia „tekst” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2. Terminy, de$ nicje „tekstu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3. Kwali$ katory tekstowości a kodeks karny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3. Cechy gatunkowe kodeksu karnego jako determinanty jego struktury . . . . . . . . . 55
3.1. Genologia współczesna w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2. Propozycje klasy$ kacji gatunków i usytuowanie w nich kodeksu . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.1. Rozumienie gatunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.2. Propozycje klasy$ kacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3. Analiza genologiczna kodeksu na przykładzie kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.3.1. Kodeks w perspektywie diachronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.3.2. Kodeks we współczesnym systemie polskich tekstów prawnych . . . . . . . . . . 84
3.3.2.1. Pojęcie tekstu prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.3.2.2. Struktura gatunkowa tekstów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.3.2.3. Kodeks w teorii prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.3.3. Funkcja kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.3.4. Stylowy charakter struktury gatunkowej kodeksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.3.5. Sytuacja komunikacyjna kodeksu karnego i jej uczestnicy . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.3.5.1. Sytuacja nadawczo-odbiorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.3.5.2. Nadawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
3.3.5.3. Odbiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.3.6. Kanał komunikacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.3.7. Sposób ujęcia tematu (język) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.3.8. Pozalingwistyczne cechy wzorca gatunkowego kodeksu . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.3.8.1. Podmiot tworzący prawo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.3.8.2. Nabycie mocy obowiązującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
3.3.8.3. Utrata mocy obowiązującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
3.4. Wyznaczniki gatunkowe kodeksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4. Derywacja i delimitacja struktury kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4.1. Derywacja jako sposób tworzenia tekstu kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4.2. Granice tekstu. Integralność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4.2.1. Zwieńczenie jako właściwość tekstu służąca jego delimitacji . . . . . . . . . . . . . 145
4.2.2. Rama tekstu i jego pozycje strategiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.2.3. Początek i koniec tekstu kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
4.2.4. Informacja o tekście, jego nadawcy i odbiorcy,
okolicznościach powstania i wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
4.2.5. Struktura tytułów w tekście kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4.2.5.1. Tytuł tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.2.5.2. Tytuły części i rozdziałów kodeksu karnego
jako wyrażenia informacyjno-wyszukiwawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
4.3. Kodeks karny – tekst otwarty czy zamknięty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5. Mikro- i makrostruktura kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
5.1. Artykuł jako jednostka podziału tekstu kodeksu karnego na akapity . . . . . . . . . . . 180
5.2. Struktura artykułu, czyli mikrostruktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
5.3. Makrostruktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
5.4. Elementy metatekstowe w strukturze kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
5.4.1. Tytuł główny i tytuły rozdziałów kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
5.4.2. Operatory tekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
6. Spójność struktury tekstu kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
6.1. Spójność treściowa (semantyczno-tematyczna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
6.1.1. Hipertemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
6.1.2. Hipotematy i subtematy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
6.1.3. Tematy poszczególnych zdań (aktualne rozczłonkowanie) . . . . . . . . . . . . . . . 216
6.2. Spójność formalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
6.2.1. Leksykalne środki więzi. Powtórzenia jako podstawowy środek
tworzenia spójności formalnej w kodeksie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6.2.2. Gramatyczne środki spójnościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
6.2.2.1. Składniowe środki więzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
6.2.2.2. Konektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
6.2.3. Formalne wykładniki spójności tekstu w kodeksie karnym – wnioski . . . . . 242
6.3. Inne przejawy spójności tekstu kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
6.3.1. Gra& czne środki więzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
6.3.2. Deiksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
6.3.3. Presupozycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
6.4. Przykłady odstępstw od spójności tekstu kodeksu karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
7. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Akty normatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Wykaz rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Wykaz tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *