www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet. Przykład Gdyni

25,99 

ISBN: 978-83-7865-589-3
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 162
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet.
Przykład Gdyni

 Autor: Joanna Stępień

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Mimo że choroby nowotworowe budzą największy strach, a ponad połowa Polaków wskazuje wczesne wykrywanie i leczenie zachorowań za najskuteczniejszą metodę walki z nowotworami, nie obserwuje się prostego przełożenia deklaracji na ich realizację w praktyce. Niniejsza publikacja identyfikuje bariery profilaktyki zdrowotnej o charakterze zarówno przestrzennym, jak i społecznym, na które trafiają mieszkanki Gdyni. Celem szczegółowym pracy było wyjaśnienie przyczyn niskiego poziomu korzystania przez kobiety z opieki profilaktycznej przy jednocześnie wysokiej deklaracji wartości zdrowia, w szerszym kontekście profilaktyki i lecznictwa ginekologicznego. Wyniki opisane w publikacji mogą przyczynić się do wypracowania bardziej skutecznych metod realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy, zwłaszcza wśród kobiet z grup ryzyka. Efektem dostosowania prowadzonych działań profilaktycznych powinna być zwiększona ilość realizowanych badań przesiewowych, a następnie spadek poziomu umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy w Polsce.

SPIS TREŚCI
WSTÊP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ROZDZIA£ 1
KONCEPCJE I POJÊCIE ZDROWIAWNAUKACH SPO£ECZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1. Socjologia medycyny jako perspektywa badawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2. Zdrowiewsystemie wartooeci spo³ecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3. Rodzaje wyjaoenieñ zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4. Choroba jako zjawisko spo³eczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.5. Przekonania i postawy wobec problemów zdrowotnych . . . . . . . . . . . . . . 26
1.6. Komponenty oewiadomooeci zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.7. Zachowania zdrowotne i ich spo³eczno-kulturowe
uwarunkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ROZDZIA£ 2
SYSTEM OCHRONY ZDROWIAW POLSCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1. Polityka zdrowotna na szczeblu krajowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2. Dzia³ania jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie
ochrony zdrowiawregionie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3. Ogólnopolskie i regionalne programy zabezpieczania zdrowia . . . . . . . . . . 40
ROZDZIA£ 3
CHOROBY NOWOTWOROWEWPOLSCE I ICH PROFILAKTYKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.1. Zró¿nicowanie przestrzenne chorób nowotworowychwPolsce . . . . . . . . . 47
3.2. Problem raka szyjki macicywskali kraju i regionu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.3. Postawy Polaków wobec chorób nowotworowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.4. Profilaktyka chorób nowotworowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ROZDZIA£ 4
ZRÓ¯NICOWANIE SPO£ECZNO-EKONOMICZNE MIESZKAÑCÓW GDYNI . . . . . . . . . . . . . . 80
4.1. Uwarunkowania rozwoju Gdyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2. Charakterystyka demograficzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.3. Poziom wykszta³cenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.4. Rynek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.5. Poziom zamo¿nooeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.6. Dostêpnooeæ opieki zdrowotnejwGdyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
ROZDZIA£ 5
SPO£ECZNE UWARUNKOWANIA ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO
MIESZKANEK GDYNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.1. Zró¿nicowanie postaw kobiet wobec zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.2. Opinie na temat dostêpnooeci opieki lekarskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.3. Korzystanie z us³ug lekarskich w zakresie lecznictwa
ginekologicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.4. Spo³eczne bariery korzystania z opieki ginekologicznej. . . . . . . . . . . . . . . . 119
ROZDZIA£ 6
RELACJE MIÊDZY POSTAWAMI A ZACHOWANIAMI ZDROWOTNYMI
WKONTEKOECIE DOSTÊPNOOECI OCHRONY ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO
I LECZNICTWA GINEKOLOGICZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PODSUMOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
SPIS TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
SPIS RYCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Za³¹cznik nr 1 – Kwestionariusz terenowego badania ilooeciowego . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Za³¹cznik nr 2 – Scenariusz badania jakooeciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Społeczne i przestrzenne uwarunkowania zdrowia kobiet. Przykład Gdyni”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *