www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Komunikacja oknem na kulturę. Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej

31,50 

ISBN: 978-83-7865-576-3
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 236
Format: A5

Opis

Komunikacja oknem na kulturę. Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Magdalena Grabowska

W książce autorka zawarła refleksje dotyczące specyfiki zachowań językowych w ewangelikalnych wspólnotach wyznaniowych. Opracowanie zawiera materiał pozyskany na drodze badań o charakterze etnograficznym. Celem przeprowadzonego badania jest zbliżenie się do odpowiedzi na pytanie, czy i  w  jakim zakresie komunikacja językowa determinuje istnienie, organizację oraz działalność ewangelicznych wspólnot religijnych. Opracowanie zawiera prezentację materiału językowego, na podstawie którego autorka wyciągnęła wnioski odnośnie do specyfiki dyskursu i usiłuje odkryć istniejące kody językowe.

Spis treści
Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozdział 1. Język i komunikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.1. Język jako parole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2. Język jako twór społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3. Język mówiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4. Język potoczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.5. Gatunki mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.6. Problem znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.7. Zachowania językowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.7.1. Etnografi a mówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.7.2. Rola interakcji w procesie zachowań społeczno-językowych . . . . . . . . . 34
1.7.3. Swoboda czy konieczność? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.7.4. Rytuały słowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.8. Dyskurs jako zachowanie komunikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.9. Komunikacja w grupie społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.9.1. Komunikacja jako działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.9.2. Komunikacja a grupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.9.3. Komunikacja a kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.9.4. Komunikacja oralna a kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.9.5. Nowe spojrzenie na komunikację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.10. Językowy obraz świata a grupa społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Rozdział 2. Język w komunikacji religijnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.1. Natura doświadczenia religijnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.2. Język w opisie doświadczenia religijnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3. Miejsce języka religii w repertuarze odmian języka narodowego . . . . . . . . . . . 58
2.4. Wypowiedzi o charakterze religijnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.4.1. Kazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.4.2. Świadectwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.4.3. Modlitwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.4.3.1. Modlitwa ewangelikalna i jej formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.4.3.2. Delimitacja tekstu modlitwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Rozdział 3. Narracja a proces kształtowania poczucia tożsamości w grupie . . . . . . . 85
3.1. Tożsamość jako kategoria socjologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.2. Kształtowanie poczucia tożsamości poprzez narrację . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Rozdział 4. Opis kontekstu kulturowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.1. Ewangelikalizm jak nurt protestancki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.2. Ewangelikalizm na świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.3. Ewangelikalizm w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.3.1. Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.3.2. Kościoły ewangelikalne w Polsce kościołami wyboru . . . . . . . . . . . . . 98
4.4. Ewangelikalna podstawa wiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.5. Konwentykl jako podstawowa jednostka organizacyjna w ewangelikalizmie . . . . 104
4.6. Mały świat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.7. Kościół a denominacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.8. Urząd kościelny oraz sakramenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.9. Swoboda zachowania i Tylko Pismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Rozdział 5. Ewangelikalna mowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.1. Obserwacja uczestnicząca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.2. Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.3. Utrwalanie i analiza danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.4. Sprawy etyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.5. Mowa, która łączy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.6. Kazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.7. Świadectwo nawrócenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.8. Modlitwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5.9. Zakresy kreatywności językowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.9.1. Mowa zielonoświątkowo-charyzmatyczna – wybrane egzemplifi kacje . . . 165
5.9.2. Skrajne tendencje w ewangelikalnej mowie: od wyrazów starych, przez
zapożyczenia, aż po neologizmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Rozdział 6. Podzielony świat: obraz tożsamości ewangelikalnej . . . . . . . . . . . . . . 179
6.1. Rodzaje tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
6.2. My–Oni – tożsamość zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
6.3. Ja/My–On/Oni wewnętrznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Rozdział 7. Komunikacja ewangelikalna kluczem do poznania kultury . . . . . . . . . . 195
7.1. Wolność wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
7.2. Komunikacja a trwałość kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
7.2.1. Oralność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7.2.2. Spontaniczność i jej granice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
7.2.3. Obraz i wizerunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
7.2.4. Relacyjność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Końcowe refl eksje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Komunikacja oknem na kulturę. Wspólnota dyskursu kulturowym wymiarem funkcjonowania społeczności ewangelikalnej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *