www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Fizjologia zwierząt i człowieka. Przewodnik do ćwiczeń

48,00 

ISBN: 978-83-7326-660-5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 336
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Fizjologia zwierząt i człowieka. Przewodnik do ćwiczeń

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Danuta Lewandowska, Jolanta Orzeł-Gryglewska (red.)

 

Jest to drugie rozszerzone wydanie popularnego przewodnika do ćwiczeń, przyczyniającego się do przełamania zakorzenionego wśród studentów (i nauczycieli) stereotypu fizjologii jako przedmiotu trudnego, czy wręcz niezrozumiałego. Komunikatywność, duża liczba autorskich rysunków, wykresów i tabel wspiera poszukujących wiedzy na dany temat i ułatwia jej zrozumienie i przyswojenie. Przewodnik stanowi kompendium wiedzy niezbędne do zrozumienia celu i do wykonania, kończących każdą jednostkę tematyczną, kilku zadań praktycznych. Zamykają go dodatki, zawierające podstawowe informacje z zakresu neuroanatomii, stresu, stymulacji elektrycznej, jako metody najbardziej zbliżonej do naturalnego, fizjologicznego pobudzenia tkanki nerwowej, oraz autorski dodatek z psychoneuroimmunologii.

Spis treści
Przed mo wa ……………………………………………………………………………………………………………….. 11
1. Ce chy tkan ki po bu d liwej na przykład zie mię śnia szkie le to we go………………………… 13
1.1. Pod sta wo we de fi ni cje ……………………………………………………………………………………… 13
1.2. Fi zjo lo gia mię ś ni szkie le to wych po prze cz nie prążko wa nych………………………… 16
1.3. Mo le ku lar ny me cha nizm sku r czu mię śnio we go…………………………………………….. 16
1.4. Sku r cze mię śni szkie le to wych…………………………………………………………………………. 17
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 19
2. Fi zjo lo gia mię śni, skurcz mię śnio wy…………………………………………………………………….. 24
2.1. Bu do wa mię śnia szkie le to we go………………………………………………………………………. 24
2.2. Skurcz izo to ni cz ny ………………………………………………………………………………………….. 24
2.3. Skurcz izo me try cz ny……………………………………………………………………………………….. 25
2.4. Skurcz au kso toni cz ny …………………………………………………………………………………….. 26
2.5. Zja wiska che micz ne i cie p lne w mię śniu ……………………………………………………….. 27
2.6. Zmę cze nie mię śni ……………………………………………………………………………………………. 28
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 28
3. Ele ktro fizjo lo gia i prze wo dze nie impu lsu w ne r wach ob wo do wych…………………… 33
3.1. Isto ta impu lsu ne r wo we go ……………………………………………………………………………… 33
3.1.1. Po ję cia pod sta wo we……………………………………………………………………………….. 33
3.1.2. Po ten cjał spo czyn ko wy ………………………………………………………………………….. 33
3.1.3. Po ten cjał czyn no ścio wy …………………………………………………………………………. 33
3.2. Zja wiska che micz ne to wa rzyszące pro ce so wi po bu dze nia ……………………………. 38
3.2.1. Po ten cjał dy fu zy j ny ……………………………………………………………………………….. 38
3.2.2. Po ten cjał spo czyn ko wy ko mór ki……………………………………………………………. 38
3.2.3. Po ten cjał czyn no ścio wy ko mór ki …………………………………………………………… 40
3.3. Rola jo nów wa p nio wych w pro ce sie po bu dze nia………………………………………….. 41
3.4. Zja wiska ele ktro toni cz ne…………………………………………………………………………………. 42
3.4.1. Te o ria małych prądów (ka b lo wa, wę drującej ka to dy) Ka tza,
Ho d g ki na i Hu x leya ………………………………………………………………………………. 43
3.5. Ce chy prze wo dze nia impu lsu w ne r wach……………………………………………………… 45
3.6. Po ten cjały postsyna pty cz ne…………………………………………………………………………….. 49
3.7. Prze ka zy wa nie im pu lsu mię dzy ne u ro na mi…………………………………………………… 50
3.8. Me dia to ry sy nap ty cz ne i ich re ce p to ry…………………………………………………………… 52
3.9. Re ce p to ry błono we………………………………………………………………………………………….. 54
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 55
4. Ce chy czyn no ści od ru cho wej, rdzeń krę go wy, od ru chy rdze nio we……………………… 58
4.1. Od ruch – de fi ni cje, sche mat i ele men ty składo we łuku od ru chu………………….. 58
4.2. Ce chy czyn no ści od ru cho wej………………………………………………………………………….. 60
4.3. Rdzeń krę go wy……………………………………………………………………………………………….. 63
4.3.1. Bu do wa rdze nia krę go we go…………………………………………………………………… 63
4.3.2. Fun kcje rdze nia krę go we go……………………………………………………………………. 65
4.3.3. Ob ja wy usz ko dzeń rdze nia krę go we go…………………………………………………. 69
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 70
5. Pień mó z gu – czyn no ści od ru cho we i re a kcje sta toki nety cz ne …………………………….. 76
5.1. Rdzeń przedłużo ny (opu sz ka)………………………………………………………………………… 76
5.2. Po zio my in te gra cji me cha ni z mu po sta wne go ……………………………………………….. 77
5.2.1. Od ru chy sta toto ni cz ne …………………………………………………………………………… 78
5.2.2. Od ru chy sta toki nety cz ne……………………………………………………………………….. 79
5.3. Ośro d ki od ru cho we w rdze niu przedłużo nym ……………………………………………… 80
5.4. Układ poza pira mido wy…………………………………………………………………………………… 81
5.4.1. Bu do wa układu poza pira mido we go………………………………………………………. 81
5.4.2. Usz ko dze nia układu poza pira mido we go u człowie ka …………………………… 84
5.4.3. Fun kcje układu poza pira mido we go ………………………………………………………. 84
5.5. Mó ż dżek………………………………………………………………………………………………………….. 85
5.5.1. Bu do wa mó ż dż ku ………………………………………………………………………………….. 85
5.5.2. Bu do wa kory mó ż dż ku ………………………………………………………………………….. 86
5.5.3. Fun kcje mó ż dż ku …………………………………………………………………………………… 87
5.5.4. Usz ko dze nia mó ż dż ku (ob ja wy Lu cia nie go)………………………………………….. 89
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 89
6. Ogó lne za sa dy fun kcjo no wa nia re ce p to rów…………………………………………………………. 94
6.1. De fi ni cja bo dź ca i re ce p to ra ……………………………………………………………………………. 94
6.2. Kla sy fika cja re ce p to rów…………………………………………………………………………………… 95
6.3. In te gra cja ośro d ko wa………………………………………………………………………………………. 97
6.4. Fi zjo lo gia wy bra nych re ce p to rów…………………………………………………………………… 98
6.4.1. Mecha nore cep to ry………………………………………………………………………………….. 98
6.4.2. Ter more cep to ry………………………………………………………………………………………. 100
6.4.3. No cy cep to ry …………………………………………………………………………………………… 101
6.4.4. Słuch ………………………………………………………………………………………………………. 103
6.4.5. Równo wa ga……………………………………………………………………………………………. 108
6.4.6. Wzrok …………………………………………………………………………………………………….. 110
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 118
7. Wy bra ne układy czyn no ścio we wy ższych pię ter
ośro d ko we go układu ne r wo we go………………………………………………………………………… 128
7.1. Twór (układ) sia tko wa ty …………………………………………………………………………………. 128
7.2. Wzgó rze…………………………………………………………………………………………………………… 132
7.3. Pod wzgó rze …………………………………………………………………………………………………….. 132
7.4. Układ limbi cz ny………………………………………………………………………………………………. 139
7.5. Kora mó z go wa ………………………………………………………………………………………………… 141
7.5.1. Bu do wa kory mó z go wej ………………………………………………………………………… 141
7.5.2. Lo ka liza cja fun kcji w ko rze mó z go wej…………………………………………………… 143
7.5.3. Czyn ność bioe le ktry cz na kory mó z go wej………………………………………………. 148
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 154
8. Od ru chy…………………………………………………………………………………………………………………. 158
8.1. Kla sy fika cja od ru chów…………………………………………………………………………………….. 158
8.1.1. Od ru chy bez wa run ko we ……………………………………………………………………….. 158
8.1.2. Od ru chy wa run ko we …………………………………………………………………………….. 158
8.2. Po równa nie od ru chów wa run ko wych kla sy cz nych i in stru menta lnych……….. 162
8.3. Ha mo wa nie od ru chów wa run ko wych……………………………………………………………. 163
8.4. Typy układu ne r wo we go według Pawłowa …………………………………………………… 164
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 166
9. Krąże nie krwi ………………………………………………………………………………………………………… 170
9.1. Fi zjo lo gia se r ca ………………………………………………………………………………………………… 170
9.1.1. Ce chy mię śnia se r co we go ………………………………………………………………………. 170
9.1.2. Cykl se r co wy ………………………………………………………………………………………….. 170
9.1.3. Au to ma tyzm se r ca – układ bodźco twór czo- prze wodzący……………………… 172
9.2. Re gu la cja ry tmu se r ca……………………………………………………………………………………… 173
9.2.1. Re gu la cja ne r wo wa ………………………………………………………………………………… 173
9.2.2. Re gu la cja hu mo ra lna ……………………………………………………………………………… 174
9.2.3. Roz cho dze nie się sta nu po bu dze nia w se r cu …………………………………………. 174
9.2.4. Ad ap ta cja se r ca do zwię kszo ne go wysiłku…………………………………………….. 175
9.3. Ele ktro kar dio grafia (EKG)……………………………………………………………………………….. 176
9.4. Łoży sko na czy nio we……………………………………………………………………………………….. 179
9.5. Tę tno i ci śnie nie krwi ……………………………………………………………………………………… 180
9.6. Pod sta wo we pra wa hemo dy na miki ………………………………………………………………. 184
9.7. Wy mia na cieczy przez ścia ny na czyń włoso wa tych – siły fi l tra cji i reso r pcji… 187
9.8. Ne r wo wa i hu mo ra lna re gu la cja krąże nia krwi……………………………………………… 189
9.8.1. Une r wie nie na czy nio ru chowe ……………………………………………………………….. 189
9.8.2. Ośro d ko wa re gu la cja krąże nia krwi ………………………………………………………. 190
9.9. Re gu la cja ci śnie nia tę t ni cze go…………………………………………………………………………. 191
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 192
10. Pod sta wy fi zjo lo gii od dy cha nia i wysiłku fizy cz ne go…………………………………………. 199
10.1. Bu do wa ana to micz na układu od de cho we go ………………………………………………. 199
10.1.1. Mię śnie od de cho we i ich une r wie nie …………………………………………………. 199
10.2. Me cha nizm wde chu i wy de chu ……………………………………………………………………. 200
10.3. Jama opłuc no wa i jej zna cze nie ……………………………………………………………………. 201
10.3.1. Ob ję tość i po je mność płuc ………………………………………………………………….. 202
10.3.2. We nty la cja płuc…………………………………………………………………………………… 204
10.4. Re gu la cja od dy cha nia……………………………………………………………………………………. 205
10.4.1. Auto ma ty cz na i do wo lna re gu la cja od dy cha nia…………………………………. 205
10.4.2. Che micz na re gu la cja od dy cha nia……………………………………………………….. 206
10.4.3. Re ce p to ry płucne………………………………………………………………………………… 207
10.4.4. Pod su mo wa nie …………………………………………………………………………………… 208
10.5. Okre śla nie wy do lno ści fi zy cz nej or ga ni z mu ………………………………………………… 209
10.5.1. Bez po śred ni po miar ma ksy malne go zu ży cia tle nu…………………………….. 210
10.5.2. Pośred nie okre śla nie zu ży cia tle nu …………………………………………………….. 210
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 211
11. Bu do wa i rola krwi – układ czer wono krwin ko wy………………………………………………. 222
11.1. Skład krwi ……………………………………………………………………………………………………… 222
11.1.1. Oso cze…………………………………………………………………………………………………. 222
11.1.2. Ele men ty mor fo ty cz ne………………………………………………………………………… 222
11.2. Wska ź ni ki sto so wa ne w dia g no sty ce hema tolo gi cz nej…………………………………. 223
11.2.1. Ery tro cy ty (RBC – red blo od cells) – krwin ki cze r wo ne…………………………. 223
11.2.2. He ma to kryt…………………………………………………………………………………………. 225
11.2.3. He mo glo bi na ………………………………………………………………………………………. 225
11.2.4. Płytki krwi (tro m bo cy ty, PLT)……………………………………………………………… 227
11.3. Ba r wni ki od de cho we …………………………………………………………………………………….. 227
11.3.1. Ro dza je ba r wni ków od de cho wych …………………………………………………….. 227
11.3.2. Bu do wa he mo glo bi ny…………………………………………………………………………. 228
11.3.3. Ro dza je he mo glo bi ny …………………………………………………………………………. 228
11.3.4. Właści wo ści allo ste ry cz ne he mo glo bi ny …………………………………………….. 228
11.3.5. Ro dza je he mo glo bi ny ze wzglę du na jej wy sy ce nie …………………………… 229
11.3.6. Powino wa c two he mo glo bi ny do tle nu……………………………………………….. 229
11.4. Trans port O2 i CO2 ………………………………………………………………………………………… 229
11.5. He ma to poe za (he mo po e za) ………………………………………………………………………….. 232
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 235
12. Bu do wa i rola krwi – układ białokrwin ko wy ……………………………………………………… 242
12.1. Układ limfa ty cz ny – bu do wa i fun kcje …………………………………………………………. 243
12.1.1. Narządy ośro d ko we układu limfaty cz ne go………………………………………… 244
12.1.2. Narządy ob wo do we układu limfaty cz ne go………………………………………… 248
12.2. Od po wiedź immu nolo gi cz na – ko mpo nen ty i właści wo ści …………………………. 249
12.2.1. Me cha ni z my od po wie dzi od po rno ścio wej…………………………………………. 249
12.2.2. Typy od po wie dzi immu nolo gi cz nej……………………………………………………. 250
12.2.3. Eta py od po wie dzi immu nolo gi cz nej ………………………………………………….. 250
12.3. Od po wiedź nie swo ista ………………………………………………………………………………….. 251
12.3.1. Układ dopełnia cza (kom p le men tu)…………………………………………………….. 251
12.3.2. In ter fe ro ny (IFN) ………………………………………………………………………………… 252
12.3.3. Ko mór ki że r ne – mo no cy ty / ma kro fa gi oraz gra nu lo cy ty………………….. 252
12.3.4. Ko mór ki tu cz ne – ma sto cy ty ………………………………………………………………. 255
12.3.5. Ko mór ki de ndry ty cz ne……………………………………………………………………….. 256
12.3.6. Ko mór ki NK (na tu ral kil ler)………………………………………………………………….. 256
12.4. Od po wiedź swo ista – limfo cy ty i ich właści wo ści………………………………………… 258
12.4.1. Li mfo cy ty B…………………………………………………………………………………………. 258
12.4.2. Li mfo cy ty T…………………………………………………………………………………………. 260
12.4.3. Pre zen ta cja anty ge nów i akty wa cja li m fo cy tów…………………………………. 262
12.5. Ale r gia ……………………………………………………………………………………………………………. 263
12.6. Za pa le nie……………………………………………………………………………………………………….. 264
12.7. Fi lo ge ne za układu odpo rno ścio we go……………………………………………………………. 265
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 266
13. Krze p nię cie krwi………………………………………………………………………………………………….. 273
13.1. He mo sta za i jej eta py ……………………………………………………………………………………. 273
13.2. Czyn ni ki krze p nię cia krwi…………………………………………………………………………….. 274
13.3. Me cha ni z my krze p nię cia krwi………………………………………………………………………. 274
13.4. Scho rze nia związane z układem krze p nię cia krwi……………………………………….. 276
13.4.1. Za krze pi ce…………………………………………………………………………………………… 276
13.4.2. Ska zy krwo to cz ne……………………………………………………………………………….. 277
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne……………………………………………………………………………. 277
14. Układy gru po we krwi i kon flikty sero lo gi cz ne…………………………………………………… 280
14.1. Układy gru po we krwinek cze r wo nych ……………………………………………………….. 280
14.1.1. Układ gru po wy AB0……………………………………………………………………………. 280
14.1.2. Układ gru po wy Rh……………………………………………………………………………… 281
14.2. Kon flikty sero lo gi cz ne …………………………………………………………………………………… 282
14.2.1. Kon flikt po transfuzy jny ……………………………………………………………………… 282
14.2.2. Kon flikt ma tczy no-płodo wy……………………………………………………………….. 283
Za da nia – ćwicze nia pra kty cz ne ………………………………………………………………………….. 283
Do da tek 1. Pod sta wo we wia do mo ści z bu do wy ośro d ko we go układu ne r wo we go … 287
D1.1. Po dział ana to micz ny…………………………………………………………………………………….. 287
D1.1.1. Układ ne r wo wy ośro d ko wy……………………………………………………………… 287
D1.1.2. Układ ne r wo wy ob wo do wy……………………………………………………………… 287
D1.2. Po dział czyn no ścio wy ………………………………………………………………………………….. 288
D1.2.1. Układ ne r wo wy so ma ty cz ny (sy ste ma ne r vo sum so ma ti cum) ……………… 288
D1.2.2. Układ ne r wo wy auto no micz ny (sy ste ma ne r vo sum au to no mi cum) ……… 288
D1.2.3. Układ ne r wo wy ośro d ko wy (mó z go wie i rdzeń krę go wy) ………………. 288
D1.3. Roz wój pę che rzy ków mó z go wych ………………………………………………………………. 288
D1.4. Ko mo ry mó z gu …………………………………………………………………………………………….. 289
D1.5. Płyn mózgo wo-r dze nio wy……………………………………………………………………………. 289
D1.6. Opo ny mó z gu………………………………………………………………………………………………. 290
D1.7. Bu do wa mó z gu…………………………………………………………………………………………….. 291
D1.7.1. Kre somó z go wie (te len cep ha lon)………………………………………………………….. 291
D1.7.2. Mię dzy móz go wie (dien ce pha lon) ………………………………………………………. 292
D1.7.3. Śród mó z go wie (me sen cep ha lon) …………………………………………………………. 293
D1.7.4. Most (pons) ……………………………………………………………………………………….. 294
D1.7.5. Rdzeń przedłużo ny (me dulla ob lon ga ta) lub opu sz ka (bu l bus) ……………. 295
D1.7.6. Mó ż dżek (ce rebel lum)…………………………………………………………………………. 295
D1.7.7. Twór sia tko wa ty (fo r ma tio re ti cu la ris)…………………………………………………. 296
D1.7.8. Rdzeń krę go wy…………………………………………………………………………………. 296
D1.8. Una czy nie nie mó z go wia i rdze nia krę go we go ……………………………………………. 297
D1.9. Bu do wa tkan ki ne r wo wej…………………………………………………………………………….. 298
D1.10. Układ ne r wo wy ob wo do wy ……………………………………………………………………… 299
D1.10.1. Układ so ma tyczny…………………………………………………………………………… 299
D1.10.2. Ne r wy cza sz ko we i rdze nio we ……………………………………………………….. 300
D1.10.3. Układ auto no mi cz ny ………………………………………………………………………. 306
Do da tek 2. Psycho neuro immuno lo gia ……………………………………………………………………… 311
D2.1. Poglądy o au to no mii OUN i układu odpo rno ścio we go………………………………. 311
D2.2. Immu nolo gi cz ne uprzy wile jo wa nie OUN…………………………………………………… 311
D2.3. Ba da nia gru py Bese do v skie go …………………………………………………………………….. 313
D2.4. Cy to ki ny – me dia to ry powiązań neuro immuno logi cz nych ………………………… 314
D2.5. Rola ne r wu błęd ne go i ace tylo cho liny
w od działywa niach neuro immuno logi cz nych……………………………………………… 315
D2.6. Ośro d ko we cy to ki ny pro za pa lne – si ck ness be ha vior…………………………………….. 316
D2.7. Obu stron ne powiąza nia po mię dzy OUN i układem od po rno ścio wym……… 318
D2.7.1. Do wo dy na obu stron ne powiąza nia neuro immu nolo gicz ne……………. 319
Do da tek 3. Układ do kre wny …………………………………………………………………………………….. 330
D3.1. Re ce p to ry, działanie i or ga ni za cja układu hor mona lne go …………………………… 331
D3.2. Ho r mo ny wy twa rza ne w pod wzgó rzu………………………………………………………… 333
D3.3. Ho r mo ny uwa l niające i ha mujące pod wzgó rza ………………………………………….. 335
D3.4. Ho r mo ny tro po we przy sa d ki……………………………………………………………………….. 336
D3.5. Ho r mo ny gru czołów ob wo do wych……………………………………………………………… 338
D3.5.1. Szy szyn ka …………………………………………………………………………………………. 338
D3.5.2. Ta r czy ca…………………………………………………………………………………………….. 339
D3.5.3. Przy ta r czy ce ……………………………………………………………………………………… 341
D3.5.4. Gru czoł nad ne r czo wy ………………………………………………………………………. 342
D3.5.5. Czyn ność wewnątrzwy dzie lni cza trzu stki ……………………………………….. 346
D3.6. Układ roz ro d czy ………………………………………………………………………………………….. 348
D3.6.1. Fun kcjo no wa nie układu roz ro d cze go ………………………………………………. 349
Do da tek 4. Śro do wi sko we wnę trz ne ustro ju. Stres ………………………………………………….. 353
D4.1. Śro do wisko we wnę trz ne ustro ju………………………………………………………………….. 353
D4.2. Stres ………………………………………………………………………………………………………………. 354
D4.2.1. Pod sta wo we me cha ni z my re a kcji stre so wej …………………………………….. 356
D4.2.2. Osie podwzgórzo wo-przysad kowo-nadne rczo wa (PPN)
oraz pod wzgó rzowo – współczul no- nadne rczo wa (PWN)………………… 358
D4.2.3. Czyn ni ki psy chicz ne w stre sie ………………………………………………………….. 362
D4.2.4. Pro blem nie specy ficz no ści i spe cy fi ki re a kcji stre so wej ……………………. 363
D4.2.5. Mię dzyo sob ni cze zróż ni co wa nie po da tno ści na stres ………………………. 364
D4.2.6. Wra ż li wość na stres u świń……………………………………………………………….. 365
Do da tek 5. Sty mu la cja ele ktry cz na…………………………………………………………………………… 368
D5.1. Sty mu la cja ele ktry cz na jako me to da sty mu la cji tkan ki ne r wo wej………………. 368
D5.2. Pa ra me try chara ktery zujące sty mu la cję za po mocą prądu elektry cz ne go ….. 370
D5.3. Sty mu la cja na pię cio wa i sty mu la cja prądowa……………………………………………… 371
D5.4. Ele ktro dy………………………………………………………………………………………………………. 372
D5.5. Uwa gi pra kty cz ne do tyczące sty mu la cji………………………………………………………. 372
Słow nik te r minów…………………………………………………………………………………………………….. 374

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Fizjologia zwierząt i człowieka. Przewodnik do ćwiczeń”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *